Skip to main content
Dominika Jasińska portrait

Dominika Jasińska

Poland
Speaks English, Polish
Certified Trainer since 2014

I conduct workshops and trainings on communication, conflict resolution and personal development for individuals, companies and schools. As a personal development trainer, I am primarily interested in the issues of interpersonal communication, which includes both contact with oneself and with others - loved ones, family or co-workers. I also conduct  mediation  and individual sessions .

At work, I rely on Nonviolent Communication (NVC) , a method of communication and a philosophy of life that is based on empathy and contact with one's own needs in dialogue with other people and, above all, with myself.

 • I graduated from Polish Philology at the University of Gdańsk.
 • I graduated from the School of Communication Trainers based on Empathy at  Dojrzewalnia Róż .
 • I am a certified trainer of the CNVC Center for Nonviolent Communication NVC (Non Violence Communication).
 • I graduated from "School for Parents" and "Siblings without Rivalry" - a program based, among others, on on the series of books by A. Faber and E. Mazlish entitled "How to talk so that children listen to us. How to listen so that children talk to us", the aim of which is to support parents and educators in dealing with children and youth, organized by the Psychological Clinic No. 1 in Gdańsk  .
 • I completed the following courses: Intensive Mediation Course based on NVC (Warsaw - 15 days), Mediation Study (Gdańsk - 10 days)
 • I completed an intensive training "Needs based coaching" (Netherlands-Denmark - 10 days)
 • As part of personal and professional development, I participated in trainings with international NVC trainers - Eva Rambala , Ewa Orłowska, Ania Mills , Kay Rung , Liv Larsson , Marianne Gothlin , Ike Lasater , John Kinyon , Kirsten Kirstensen, Karsten Schacht-Petersen, Bob WentWorth, Pernille planter. (about 60 workshop days)

My challenge in life has become to encourage people to look at themselves and their relationships with the world, to see the source of problems and to believe in the possibility of changing and improving the quality of their lives on many levels. When I write about this, I mainly think about:

 • relationships with oneself (self-confidence, self-esteem, self-criticism, the art of refusing, being in harmony with oneself, meeting one's own needs, health and attitude towards one's own body, and many others to build a sense of happiness and fulfillment)
 • parent-child relationships (building relationships based on trust and security, including topics of obedience and authority, applying punishments and rewards, motivating to act)
 • relations between spouses and partners (building relationships based on awareness of mutual needs and the ability to express and satisfy them)
 • relations between teachers and students (building mutual respect, trust and an atmosphere for learning in an environment that by definition supports the model of domination and power)
 • relationships at work (self-expression in an environment where there is a hierarchy and a clear division between bosses and employees, i.e. where one controls the other.)

He promotes the idea of ​​NVC in the Tri-City, e.g. through social activities and disseminating information about events related to NVC in the Tri-City on Facebook.

I organize workshops on Nonviolent Communication for Polish and foreign trainers.

I am a co-organizer (together with Ewa Krzymuska - Gryncewicz ) of the Mediation Study based on NVC in Gdańsk.

Companies and institutions for which I have carried out workshops and trainings include:

 • Thermoplast Sp. z o. o
 • Primary and Secondary Music School in Gdańsk
 • XX Secondary School in Gdańsk
 • Progressteron Tricity
 • Psychological and pedagogical counseling center in Kołobrzeg
 • Private Primary School and Junior High School in Kowale
 • Giraffe Kindergarten" in Gdańsk
 • Kindergarten No. 72 in Gdańsk Special therapeutic profile
 • Youth Educational Center named after Janusz Korczak in Szczecin
 • Foundation Institute of Socio-Economic Balance in Gdańsk
 • Hospital of the Bytów District
 • Children's Day Ward of the Psychiatric Hospital in Gdańsk
 • Umbrella Local Development Foundation in Bytów
 • Kindergarten Gedania 1922 / CreoGedania in Gdańsk
 • Private Kindergarten Academy of Little Explorers in Gdynia
 • Gdańsk Foundation for Social Innovation
 • Institute of Urban Culture in Gdańsk
 • Positive Education Foundation in Poznań
 • Academy of Thoughts and Emotions in Warsaw
 • Company Mielewczyk Producer of meat and sausages
 • GAUM Gdańsk Academy of Managerial Skills
 • Economic Foundation in Gdynia
 • Orphanage in Sopot
 • Psychological and Pedagogical Counseling Center in Gdańsk

I have conducted about 10 000 hours of workshops and individual sessions for individuals and institutions.

Trainer's primary language

Prowadzę warsztaty i szkolenia z komunikacji, rozwiązywania konfliktów i rozwoju osobistego, dla osób prywatnych, firm i szkół. Jako trenerkę rozwoju osobistego interesuje mnie przede wszystkim problematyka komunikacji międzyludzkiej, która obejmuje zarówno kontakt z sobą jak i z innymi - bliskimi, rodziną czy współpracownikami. Prowadzę ponadto sesje mediacyjne i indywidualne. Jestem właścicielką firmy Strefa NVC.

Moim życiowym wyzwaniem stało się zachęcanie ludzi do przyglądania się sobie i swoim relacjom ze światem, dostrzeganie źródła problemów i uwierzenie w możliwość zmiany i poprawienia jakości swojego życia na wielu poziomach. Gdy piszę o tym myślę przede wszystkim o:

 • relacjach z samym sobą (wiara w siebie, poczucie własnej wartości, krytyka wobec siebie, sztuka odmawiania, bycie w zgodzie z sobą, zaspokajania własnych potrzeb, zdrowie i stosunek do własnego ciała i wiele innych służących budowaniu poczucia szczęścia i spełnienia)
 • relacjach rodziców z dziećmi (budowanie relacji opartych na zaufaniu i bezpieczeństwie, w tym tematy posłuszeństwa i autorytetu, stosowania kar i nagród, motywowania do działania)
 • relacjach współmałżonków i partnerów (budowanie związków opartych o świadomość wzajemnych potrzeb i umiejętność ich wyrażania i zaspokajania)
 • relacjach nauczycieli i uczniów (budowanie wzajemnego szacunku, zaufania i atmosfery do nauki w środowisku, które z założenia wspiera model dominacji i władzy)
 • relacjach w pracy (wyrażanie siebie w środowisku, gdzie istnieje hierarchia i jasny podział na szefów i pracowników czyli tam, gdzie jedni rządzą drugimi.)

Firmy i instytucje, dla których realizowałam warsztaty i szkolenia to, m. in.:

 • Thermoplast Sp. z o.o.
 • Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku
 • XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 • Progressteron Trójmiasto
 • Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Kołobrzegu
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kowalach
 • Przedszkole Żyrafa" w Gdańsku
 • Przedszkole nr 72 w Gdańsku Specjalne o profilu terapeutycznym
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczecinie
 • Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
 • Szpital Powiatu Bytowskiego
 • Dzienny Odział Dziecięcy Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku
 • Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol w Bytowie
 • Przedszkole Gedania 1922 / CreoGedania w Gdańsku
 • Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Odkrywców w Gdyni
 • Gdańska Fundacja Inowacji Społecznych
 • Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
 • Fundacja Pozytywnej Edukacji w Poznaniu
 • Akademia Myśli i Emocji s.j. w Warszawie
 • Firma Mielewczyk Producent mięsa i wędlin
 • GAUM Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich
 • Fundacja Gospodarcza w Gdyni
 • Dom Dziecka w Sopocie
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gdańsku
 • Strefa NVC przy ul. Marii Konopniciej 7 w Gdańśku jako właścicielka
 • Leance w Krakowie

Przeprowadziłam około 10 000  godzin warsztatowych i sesji indywidualnych dla osób prywatnych i instytucji.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

 • Business
 • Conflict Resolution
 • Counseling & Coaching
 • Education
 • Facilitation
 • Health & Healing
 • Intimate Relationships
 • Mind-Body-Spirit
 • Parenting & Family
 • Social Change

Contact Dominika Jasińska