Skip to main content
Ewelina Ragiel portrait

Ewelina Ragiel

Poland
Speaks English, Polish
Certified Trainer since 2018

How I work

I am a psychotherapist in the field of A. Lowen's Bioenergetic Analysis - I chose this form of working with other people because the body supports the processes of trauma transformation. I conduct IFS (Internal Family Systems) therapy. When working with other people, I also use B. Adler's Emotional Core Perception and Focusing by Eugene Gendlin and Resonant Healing by Sarah Peyton.

My most important resource during work is high sensitivity and intuition, which I combine with knowledge and experience. I work under supervision.

how it started...

I started building emotional self-awareness in 2009, when, as a young mother, I really needed support. At that time, I underwent my first psychotherapy in the humanistic field. Since 2011, I have been intentionally working on how I communicate with myself, my loved ones and the world. In 2020, I started studying A. Lowen's psychotherapy (Polish Association for Bioenergy Analysis).

I am a member of the International Institute for Bioenergetic Analysis IIBA. I am a 10th semester Psychology student. Over the last 14 years, I have participated in dozens of training courses expanding my knowledge and skills in working with other people.

Nonviolent Communication

In addition to my passion for psychotherapy, I am an active NVC trainer, conducting workshops and training for corporations and institutions. I am a lecturer at the NVC study in Legnica (Legnica Medical School), Kraków (Leance) and Białystok (Contacted Relations Workshop).

In the office, I work individually with young people and adults to expand their awareness of their feelings and needs, and with couples who can work on their relationships thanks to mediation. I am an advocate of dialogue, I run Repair Circles, Sociocratic Circles and Systemic Consensing group decision-making processes. I conduct tutoring and mentoring processes.

Trainer's primary language


jak pracuję

Jestem Psychoterapeutką w nurcie Analizy Bioenergetycznej A. Lowena - wybrałam taką formę pracy z drugim człowiekiem bo ciało wspiera procesy transformacji traum. Prowadzę terapię IFS (Internal Family Systems). W pracy z drugim człowiekiem sięgam również po Emotional Core Perception B. Adlera

i Focusing Eugene Gendlin oraz Resonant Healing Sarah Peyton. Najważniejszym moim zasobem podczas pracy jest wysoka wrażliwość i intuicja, które łączę z wiedzą i doświadczeniem. Pracuję pod superwizją.

 

jak to się zaczęło...

Budowanie samoświadomości emocjonalnej rozpoczęłam w 2009 roku, kiedy jako młoda mama sama bardzo potrzebowałam wsparcia. Odbyłam wówczas swoją pierwszą psychoterapię własną w nurcie humanistycznym. Od 2011 roku intencjonalnie pracuję nad tym jak komunikuję się ze sobą, moimi bliskimi i ze światem.

W 2020 roku podjęłam studia psychoterapii A.Lowena (Polskie Stowarzyszanie Analizy Bioenergetycznej). Jestem członkinią International Institute for Bioenergetic Analysis IIBA. Jestem studentką 10 semestru Psychologii. Przez ostatnie 14 lat uczestniczyłam w kilkudziesięciu szkoleniach poszerzających wiedzę i umiejętności pracy z drugim człowiekiem.

 

Nonviolent Communication

Pomimo zamiłowania do psychoterapii jestem aktywną trenerką NVC, prowadzę warsztaty i szkolenia dla korporacji oraz instytucji. Jestem wykładowczynią studium NVC w Legnicy (Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy), Krakowie (Leance) i Białymstoku (Pracownia Relacji Skontaktowani).

W gabinecie pracuję indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi nad poszerzaniem ich świadomości uczuć i potrzeb oraz z parami, które dzięki mediacji mogą popracować nad relacją. Jestem orędowniczką dialogu, prowadzę Kręgi Naprawcze, Kręgi Socjokratyczne oraz procesy grupowego podejmowania decyzji Systemic Consensing. Prowadzę procesy tutoringowe oraz mentoring.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Conflict Resolution
  • Education
  • Mind-Body-Spirit
  • Parenting & Family
  • Social Change
Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem na poziomie serca, swoistą wymianą doświadczeń i umiejętności / For me, psychotherapy is a meeting at the level of the heart, a kind of exchange of experiences and skills

Contact Ewelina Ragiel