Skip to main content
Mirjam Schulpen portrait

Mirjam Schulpen

Grief Facilitator, Trainer, Coach, Mediator
Netherlands
Speaks English, Catalan, Dutch, French, German, Spanish
Certified Trainer since 2021

I have been working with people in groups and individually for 20+ years. I like to share what has helped me with my own experiences in the field of relationships, grief, illness, violence, trauma, burnout, stigma, divorce, co-parenting, conscious parenting. I'd love to help you find your own wisdom and truth.

I am inspired by NVC and mindfulness. Nonviolent Communication helps me have loving relationships with my children and other people around me without losing myself. It is a concrete, practical tool that I use every day. Mindfulness helps me to find my inner peace and grounding. It also helps me to connect with my unpleasant feelings. I have been meditating for about 20 years.

As a girl, I understood that certain emotions were not welcome. When I was happy and enthusiastic, I was praised and appreciated. If I was angry, scared, or sad, I was told this was not okay. That is how I learned at a young age to hide and deny my unpleasant feelings.

Nonviolent Communication showed me how to befriend my inner world, how to allow all my feelings and acknowledge my pain and thoughts. I also learned to trust that behind every thought and feeling are hidden wonderful needs and desires. This is how I learned to keep more in touch with my feelings and needs ( self-connection) and I lose the connection with myself less quickly when I am in contact with the other.

I also learned how to practice self-acceptance and self-compassion when I judge or doubt myself. And when I feel ashamed or guilty. This also goes with trial and error for me, because it is a lifelong growth and learning process. 

I have followed various courses and training courses to guide people as a trainer, coach, and mediator, including at 'Connecting2life' and 'BTA'. I have a lot of experience with people  experiencing emotional pain, trauma, fear, anger, shame and guilt . I am comfortable with intense emotions and grieving processes after, for example, loss and change. Every time I feel touched  when I can support someone to become aware of the choices they have, no matter how painful their situation is. This awareness of choices often brings about a sense of freedom and space. My heart melts when someone I'm talking to feels empowered' feels to take steps and make his/her dream come true.

I believe in a 'culture without mistakes'. I believe you and I can do no wrong. We are just trying and learning. The only 'mistake' I can make is not daring to try 🙂

I have lived and worked in Spain, Africa, and Central America and diversity makes me happy. Back in the Netherlands, I still enjoy working with people from all kinds of cultures. I have also worked a lot with people of various sexual identities , such as gay, straight, bi, trans. I am therefore experienced in guiding people who live with a stigma, a secret and want to come out. 

I am a bit of a language freak and speak Dutch, English, Spanish, French and (slightly less) Catalan and German fluently. I can give sessions and training  in these languages. Dancing, walking in nature and yoga help me to relax and get in touch with my body.

Trainer's primary language

Ik werk sinds 20+ jaar met mensen in groepen en individueel. Ik deel graag wat mij heeft geholpen bij mijn eigen ervaringen op het gebied van relaties, rouw, ziekte, geweld, trauma, burnout, stigma, scheiding, co-ouderschap, bewust opvoeden. Ik help je graag bij het vinden van jouw eigen wijsheid en waarheid.

Ik ben geïnspireerd door Geweldloze Communicatie en mindfulness. Geweldloze Communicatie helpt me om liefdevolle relaties te hebben met mijn kinderen en andere mensen om mij heen, zonder mezelf kwijt te raken. Het is een concreet, praktisch instrument dat ik dagelijks gebruik. Mindfulness helpt me om mijn innerlijke rust en gronding te vinden. Ook helpt het mij om contact te maken met mijn onprettige gevoelens. Ik mediteer sinds een jaar of 20.

Als meisje meende ik te begrijpen ik dat bepaalde emoties niet welkom waren. Als ik blij en enthousiast was, werd ik geprezen en gewaardeerd. Als ik boos, bang of verdrietig was, werd mij verteld dat dit niet oké was. Zo leerde ik al jong om mijn onprettige gevoelens te verbergen en te ontkennen.

Geweldloze Communicatie liet me zien hoe ik vriendschap kan sluiten met mijn innerlijke wereld, hoe ik al mijn gevoelens kan toelaten en mijn pijn en gedachten kan erkennen. Ik leerde ook erop te vertrouwen dat achter elke gedachte en gevoel prachtige behoeften en verlangens verscholen liggen. Zo leerde ik meer contact met mijn gevoelens en behoeften (zelfconnectie)  te houden en verlies ik minder snel de verbinding met mijzelf als in contact heb met de ander.

Ook heb ik geleerd ik hoe ik zelfacceptatie en zelfcompassie kan beoefenen wanneer ik mezelf veroordeel of aan mezelf twijfel. En wanneer ik mezelf schaam of schuldig voel. Dit gaat ook voor mij met vallen en opstaan, want het is een levenslang  groei- en leerproces. 

Ik heb diverse opleidingen en trainingen gevolgd om mensen te begeleiden als trainer, coach en mediator, o.a. bij ‘Connecting2life’ en ‘BTA’. Ik heb veel ervaring met mensen die emotionele pijn, trauma, angst, boosheid, schaamte en schuldgevoel ervaren. Ik voel me op mijn gemak met intense emoties en rouwprocessen na bijvoorbeeld verlies en verandering. Telkens weer voel ik me geraakt  wanneer ik iemand kan ondersteunen om zich bewust te worden van de keuzes die hij/zij heeft, hoe pijnlijk zijn/haar situatie ook is. Deze bewustwording van keuzes brengt vaak een gevoel van vrijheid en ruimte teweeg. Mijn hart smelt wanneer iemand waarmee ik in gesprek ben zich ‘empowered’ voelt om stappen te zetten en zijn/haar droom waar te maken.

Ik geloof in een ‘cultuur zonder fouten’. Ik geloof dat jij en ik niets verkeerd kunnen doen. We zijn gewoon iets aan het proberen en aan het leren. De enige ‘fout’ die ik kan maken is niet durven proberen 🙂

Ik heb gewoond en gewerkt in Spanje, Afrika en Midden-Amerika en word blij van diversiteit. Terug in Nederland geniet ik nog steeds van het werken met mensen uit allerlei culturen. Ook heb ik veel gewerkt met mensen van diverse seksuele identiteiten, zoals homo, hetero, bi, trans. Ik ben daarom ervaren in het begeleiden van mensen die leven met een stigma, een geheim en uit de kast willen komen. 

Ik ben een beetje een talen-freak en spreek vloeiend Nederlands, Engels, Spaans, Frans en (iets minder) Catalaans en Duits. In deze talen kan ik sessies en trainingen geven. Dansen, wandelen in de natuur en yoga helpen mij om te ontspannen en brengen mij in contact met mijn lichaam.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Parenting & Family

Contact Mirjam Schulpen