Skip to main content
Emilia Kulpa-Nowak portrait

Emilia Kulpa-Nowak

Odkryj piękno relacji dzięki świadomej komunikacji! / DISCOVER THE BEAUTY OF RELATIONSHIP THANKS TO CONSCIOUS COMMUNICATION!
Poland
Speaks Polish

I am a coach, author of books, articles and online courses. I record podcasts and work with people individually. I support you in building relationships with others, starting with organizing relationships with yourself. Thanks to this, you can consciously build beautiful relationships - in a relationship, family or work.

Using NVC tools, coaching and empathy, we warm and wrap anger, fear, hostility, judgments, we tighten or make borders more flexible, we forgive and love. By better understanding our emotions and needs, we enter into relationships with responsibility and freedom. I work with adults: parents and people who want to consciously build their relationships.

In a world of increasingly shallow relationships, this book is like a life buoy; grab it! Choose your commitment, work and activities in the relationship well and with meaning.

Also, I am the author of the book, “Love Day After Day: How to Create Successful Relationships through Communication, Awareness and Nonviolent Communication” (published by the VIRGO publishing house), a guide for those who want to start a relationship or look at their relationship including:

  • How do you function in it?
  • How do you talk about what's important?
  • What do you do with arguments?
  • What are your needs?
  • What are the needs of the other person?

This is a guide for you if you want more from life, from yourself, and above all from your relationship. Not because something is wrong with it (because then it's a must have!), but because you can always tweak something to have more fun.

Trainer's primary language

SPECJALIZUJĘ SIĘ W BUDOWANIU ŚWIADOMYCH RELACJI POPRZEZ PRACĘ NA EMOCJACH I POTRZEBACH WG METODY ROSENBERGA.
Jestem coachem, certyfikowaną trenerką NVC, autorką książki, artykułów i kursów online. Nagrywam podcasty i pracuję z ludźmi indywidualnie. Wspieram Cię budowaniu relacji z innymi, zaczynając od porządkowania relacji z samym sobą.

Dzięki temu możesz świadomie budować piękne relacje – w związku, rodzinie lub pracy. Korzystając z narzędzi NVC i coachingu oraz empatii ocieplamy i otulamy złość, strach, wrogość, osądy, uszczelniamy lub uelastyczniamy granice, wybaczamy i kochamy. Poprzez lepsze zrozumienie swoich emocji i potrzeb wchodzimy w relacje z odpowiedzialnością i wolnością. Pracuję z dorosłymi: rodzicami oraz osobami, które chcą świadomie budować swoje relacje.

JESTEM AUTORKĄ KSIĄŻKI “MIŁOŚĆ DZIEŃ PO DNIU. JAK TWORZYĆ UDANE ZWIĄZKI DZIĘKI KOMUNIKACJI, ŚWIADOMOŚCI I NVC”.
W świecie coraz płytszych relacji ta książka jest jak koło ratunkowe. Chwytaj! Wybierz dobrze i z sensem swoje zaangażowanie, pracę i działania w związku.

Oddaję w Twoje ręce książkę “Miłość dzień po dniu. Jak tworzyć udane związki dzięki komunikacji, świadomości i NVC”. Przewodnik dla tych, którzy chcą rozpocząć związek lub poprzyglądać się swojemu związkowi – jak w nim funkcjonujesz? Jak rozmawiasz o tym, co ważne? Co robisz z kłótniami? Jakie są Twoje potrzeby? Jakie są potrzeby drugiej osoby?

To poradnik dla Ciebie, jeśli chcesz więcej od życia, od siebie, a przede wszystkim od swojego związku. Nie dlatego, że coś w nim nie gra (bo wtedy to must have!), ale dlatego, że zawsze możesz co nieco podkręcić, by mieć więcej frajdy. Książkę wydało wydawnictwo VIRGO: zobacz

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Mind-Body-Spirit
  • Parenting & Family
I SPECIALIZE IN BUILDING CONSCIOUS RELATIONSHIPS BY WORKING ON EMOTIONS AND NEEDS ACCORDING TO THE ROSENBERG METHOD.

Contact Emilia Kulpa-Nowak