Skip to main content
Beata Kosiacka Portrait

Beata Kosiacka

ICF Coach | Pomagam budować relacje oparte na empatii
Poland
Speaks English, Polish
Certified Trainer since 2019

My name is Beata Kosiacka and I help people discover their own path. The path to happiness, satisfaction and fullness of life.

I was born and grew up in times when people in Poland did not have passports at home. And I dreamed of traveling and getting to know the world. However, I was not particularly interested in colorful photos in the catalogs of travel agencies offering organized trips and souvenirs made especially for tourists.

I wanted something more. Travel on your own, talk to the locals, eat local dishes, get to know the world from the kitchen, walk your own path, opening yourself to adventure. I managed to make this dream come true. I've traveled half the world this way.

And so, curiosity about the world and people, the desire to experience and develop and follow my intuition in exploring the world led me to the School of Trainers, where in 2008 I first encountered Nonviolent Communication (NVC) and which has since become my life philosophy and also my passion. I wanted to bring this quality first to my closest relationships, and then further into the world - by organizing and conducting training for individuals and institutions.

Development never ends. I am constantly discovering something new, I am attracted to new directions, which are sometimes a continuation, sometimes a new path, which beautifully intertwine and compose with the others. My other paths are coaching and mediation. It turned out that NVC, coaching and mediation perfectly combine and interpenetrate each other, and are therefore very helpful in solving personal dilemmas related to appearance, relationships, or career change. This approach works equally well in planning a career and life in accordance with the most important values, resolving conflicts in the professional and personal sphere, as well as introducing gradual and effective changes at subsequent stages of a conscious, good life.

As a mother of two now adult sons and a wife with 25 years of marital experience, I can adopt the perspective of other parents and partners to accompany and help them discover their own potential, creativity and clearly express their needs, based on mutual respect and empathy.

I like challenges and I believe that going beyond the comfort zone is very beneficial for all of us. So if you have an appetite for life, but you don't know where to start, you need a specific, realistic plan and someone who will believe in you unconditionally and accompany you on this journey, then don't hesitate!

Trainer's primary language

Nazywam się Beata Kosiacka i pomagam ludziom odkrywać ich własną drogę. Drogę ku szczęściu, satysfakcji i pełni życia.

Urodziłam się i dorastałam w czasach, kiedy ludzie w Polsce nie mieli paszportów w domach. A ja marzyłam, o tym, żeby zwiedzać i poznawać świat. Jednak niespecjalnie pociągały mnie kolorowe zdjęcia w katalogach biur podróży, oferujących zorganizowane wycieczki oraz przywożenie pamiątek, wykonanych specjalnie z myślą o turystach.

Chciałam czegoś więcej. Podróżować na własną ręką, rozmawiać z tubylcami, jeść lokalne potrawy, poznawać świat od kuchni, chodzić swoimi ścieżkami, otwierając się na przygodę. Udało mi się zrealizować to marzenie. Zwiedziłam w ten sposób pół świata.

I tak ciekawość świata i ludzi, chęć doświadczania i rozwoju oraz kierowanie się w życiu intuicją w zwiedzaniu świata doprowadziły mnie do Szkoły Trenerów, gdzie w 2008 r. po raz pierwszy zetknęłam się z Porozumieniem bez Przemocy (NVC) i które od tego czasu stało się moją życiową filozofią i także pasją. Zapragnęłam wnosić tę jakość najpierw do moich najbliższych relacji, a potem dalej w świat – organizując i prowadząc szkolenia dla osób indywidualnych i instytucji.

Rozwój nigdy się nie kończy. Ciągle odkrywam coś nowego, pociągają mnie kolejne kierunki, które czasem są kontynuacją, a czasem nową ścieżką, które pięknie wzajemnie się przeplatają i komponują z pozostałymi. Te inne moje ścieżki to coaching i mediacje. Okazało się, że NVC, coaching i mediacje doskonale się ze sobą łączą i przenikają, a poprzez to są bardzo pomocne w rozwiązywaniu osobistych dylematów, związanych z wyglądem, relacjami, czy zmianą zawodową. Podejście to równie dobrze sprawdza się w planowaniu kariery i życia w zgodzie z najważniejszymi wartościami, rozwiązywaniu konfliktów w sferze zawodowej i osobistej, a także przy wprowadzaniu stopniowych i skutecznych zmian na kolejnych etapach świadomego, dobrego życia.

Sama będąc mamą dwóch obecnie już dorosłych synów i żoną z 25-letnim doświadczeniem małżeńskim, potrafię przyjąć perspektywę innych rodziców i partnerów, by towarzyszyć im i pomagać w odkrywaniu własnego potencjału, kreatywności i jasnego wyrażania swoich potrzeb, w oparciu o wzajemny szacunek i empatię.

Lubię wyzwania i wierzę, że wychodzenie poza strefę komfortu bardzo nam wszystkim służy. Jeśli więc masz apetyt na życie, ale nie wiesz od czego zacząć, potrzebujesz konkretnego, realnego planu i kogoś, kto będzie w Ciebie bezgranicznie wierzył, towarzysząc Ci w tej podróży, to nie wahaj się!

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Education
  • Intimate Relationships

Contact Beata Kosiacka