Skip to main content
Agnieszka Pawlik portrait

Agnieszka Pawlik

NVC trainer, mediator, coach and facilitator of teams and Open Space Conferences
Passion for releasing energy, joy and motivation by removing violent phrases and patterns.
Poland
Speaks English, German, Polish
Certified Trainer since 2014
""I am passionate about removing unnecessary violence from organizations (both formal and informal to families and individuals). I help and teach how to replace the old culture of forcing and manipulation with NVC: attention focused on facts, emotions, needs, and agreements. I love watching life, joyful energy, and trust returning to people, relationships, and organization.""

I am fascinated by organizations - large and small, business, social, and families. I examine the relationships between their participants, values, contracts, and what they create. I look at how organizations help or hinder people in meeting a hundred of their natural needs: physical, personal, social, and spiritual. I am equally fascinated by each individual as a unique internal organization. I am sensitive to unnecessary violence, whether verbal or at the source of attitudes, intentions, and actions. At the invitation of customers:

1. I help them look for those unnecessary wastes of energy, i.e., thoughts expressed in words, actions, attitudes, contracts, or culture, which block or hinder cooperation, lower the level of trust and motivation, lead to a waste of time, health, resources and sometimes lead to a breakdown :-(

2. Through NVC skills training, I teach how to avoid these "hacks" and how to speak and agree on the best solutions for everyone by focusing on facts, emotions, needs, and win-win solutions.

The methods and forms I use are:
Education:
- training of practical NVC skills at basic and advanced levels,
- introductions to NVC theory and lectures/webinars,
- facilitation skills training for future facilitators.

Facilitation and conflict resolution:
- mediations, e.g., for couples, co-workers, organizations,
- Systemic Consensing,
- Convergent facilitation,
- Open Space Technology (so-called anti-conferences),
- Organization Support System in Conflict,
- many other methods,
- I also create my own methods to suit the needs of the organization, situation, and resources.

Individual support:
- consultations,
- empathy sessions,
- internal mediation (e.g., when making personal decisions),
- Needs-Based Coaching.

Thanks to working together, organizations (companies, families, teams, communities) are revitalized, and a lot of accumulated energy is released, which was previously blocked by distrust, reluctance, or fear.

Since 1993, I have been gaining experience as a trainer, consultant, counselor, manager of an international organization, mediator, coach, and facilitator, as well as a program creator and artist. I played in several orchestras, including a big jazz band - that was, for me, the most intense experience of teamwork, interdependence, and shared responsibility! :-)

I got to know organizations from various sectors: business and corporate, journalistic, artistic, medical, social and non-governmental, local government, state, European Union, and international organizations... housing communities, local communities, and the life of virtual communities. I have trained representatives of all European cultures and many cultures in the Americas, Africa, and Asia, as well as representatives of all major religions and atheists. I experienced immersion in 5 countries by living there and experiencing adaptation to different cultures. I keep in touch with all generations.

In 2007, I founded what is now the most important organization for me: my family :-). I have three wonderful sons. I experience diversity (including neurodiversity), love, and empathy as closely as possible :-).

Then, my current training company, Essential Skills Lab, was founded. I invite you to cooperate, develop, transform, and adventure!

Trainer's primary language

Fascynują mnie organizacje- duże i małe, biznesowe, społeczne, jak i rodziny. Badam relacje między ich uczestnikami, wartości, umowy oraz to, co tworzą. Patrzę, jak organizacje pomagają lub utrudniają ludziom spełnianie ich stu naturalnych potrzeb: fizycznych, osobistych, społecznych i duchowych. Tak samo fascynuje mnie każdy człowiek z osobna- jako unikatowa organizacja wewnętrzna. Jestem wrażliwa na niepotrzebną przemoc, czy to słowną, czy tą u źródła postawy i czynów. Na zaproszenie klientów:

1. Pomagam szukać tych niepotrzebnych strat energii, czyli myśli wyrażonych w słowach, czynach, postawie, umowach lub kulturze, które blokują lub utrudniają współpracę, obniżają poziom zaufania i motywacji, prowadzą do marnotrawstwa czasu, zdrowia, środków a czasem prowadzą do rozłamu :-(

2. Poprzez treningi umiejętności NVC szkolę jak tych „haków” unikać, jak dzięki skupieniu na faktach, emocjach i potrzebach mówić i uzgadniać rozwiązania najlepsze dla wszystkich.

Metody i formy, którymi pracuję to:
Edukacja:
- trening praktycznych umiejętności NVC na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
- wprowadzenia do teorii NVC i wykłady/webinaria,
- trening facylitacji dla przyszłych facylitatorów.

Facylitacja i rozwiązywanie konfliktów:
- mediacje np. dla par, współpracowników, organizacji,
- Uzgodnienia Systemowe (Systemic Consensing),
- Facylitacja Zbieżności (Convergent Facylitation),
- Open Space Technology (tzw. antykonferencje),
- System Wsparcia Organizacji w Konflikcie,
- wiele innych metod,
- tworzę też własne metody dla potrzeb organizacji, sytuacji, na miarę zasobów.

Wsparcie indywidualne:
- konsultacje,
- sesje empatii,
- mediacje wewnętrzne (np. przy podejmowaniu osobistych decyzji),
- Coaching Oparty na Potrzebach.

Dzięki wspólnej pracy organizacje (firmy, rodziny, zespoły, społeczności) odżywają, uwalnia się dużo zakumulowanej energii, która wcześniej była zablokowana przez nieufność, niechęć czy strach.

Od 1993 r. zbieram doświadczenie jako trenerka, konsultantka, radna, osoba zarządzająca organizacją międzynarodową, mediatorka, coach, facylitatorka a także twórca programów i artystka. Grałam w kilku orkiestrach, w tym w jazzowym big bandzie - to było dla mnie najintensywniejsze doświadczenie pracy zespołowej, współzależności i współodpowiedzialności!  Poznałam organizacje różnych sektorów: biznesowego i korporacyjnego, dziennikarskiego, artystycznego, medycznego, społecznego i pozarządowego, samorządowego, państwowego, Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych oraz… wspólnot mieszkaniowych, lokalnych i życia społeczności wirtualnych. Szkoliłam reprezentantów wszystkich kultur europejskich oraz wielu kultur w obu Amerykach, Afryce i Azji, reprezentantów wszystkich największych religii i ateistów. Doświadczyłam zanurzenia w 5 krajach poprzez zamieszkiwanie tam i doświadczanie adaptacji w różnych kulturach. Utrzymuję kontakt ze wszystkimi generacjami.

W 2007 r. założyłam obecnie najważniejszą dla mnie organizację: moją rodzinę :-). Mam trzech wspaniałych synów. Doświadczam różnorodności (w tym neuroróżnorodności), miłości i empatii najbliżej jak się da :-).

Potem powstała moja obecna firma szkoleniowa: Essential Skills Lab. Zapraszam do współpracy, rozwoju, transformacji i przygody!

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Facilitation
  • General
  • Parenting & Family

Contact Agnieszka Pawlik