Spring naar de hoofdinhoud
Françoise Keller portret

Françoise Keller

Docteur Ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris, Formatrice certifiée du CNVC, Coach certifiée C&T, Médaille d'Or de la Société d'Encouragement au Progrès (SEP)
Révéler la musique des personnes, des équipes et des organisations
France
Spreekt Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2006

 

Gecertificeerd C&T coach, spreker, auteur. Mijn trainingsorganisatie, Concertience, staat vermeld als Qualiopi in de categorie trainingsactiviteiten.

Ik ben al heel lang gepassioneerd door menselijke relaties, over wat er gebeurt in de wereld van het werk en in onze professionele en maatschappelijke verplichtingen. Wat stelt iedereen in staat zijn levensmissie te belichamen en gelukkig te zijn, samenwerking en collectieve intelligentie te bevorderen, kwaliteitsrelaties te ontwikkelen en een betekenisvolle bijdrage te leveren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze inzet bijdraagt ​​aan een wereld die voor iedereen werkt, waarin rekening wordt gehouden met ieders behoeften? Hoe kun jij bijdragen aan een betere wereld zonder een burn-out? Hoe kan ik mijn steentje bijdragen en helpen systemen en cultuur op te schudden?

Mijn ontmoeting met Geweldloze Communicatie in 2000 bracht onder woorden wat ik altijd had willen ervaren en ik ben enthousiast over het dagelijks blijven verdiepen van deze praktijk. Ik heb veel vreugde om door te geven, om degenen die mij vertrouwen te ondersteunen, om getuige te zijn van de transformaties die NVC mogelijk maakt voor mensen, in teams en in organisaties, in het gebied waar ik woon en elders. Ik ben gevoelig voor de interculturele dimensie en werk graag samen met collega's uit andere culturen.

Ik hou van de wereld van het werk en mijn professionele ervaringen inspireren mijn manier van overbrengen: lesgeven in Ivoorkust, zaakvoerder, projectmanager op lijn 14 van de automatische metro van Parijs, leiding en verplichtingen in de associatieve sector, manager van Concertience, bronpersoon van verschillende projecten en organisaties, interculturele samenwerking. Daarnaast heb ik bijgedragen aan diverse publicaties en radio- en televisie-uitzendingen.

Ik ben getrouwd en moeder van 4 kinderen inmiddels volwassen, sinds kort oma en... schoonmoeder...: het is elke dag een leerervaring.

Mijn diensten:

 • INTER-training in Frankrijk, Marokko en op aanvraag
 • INTRA-training op maat, bij Concertience of bij u op locatie
 • Individuele en teamondersteuning
 • Begeleiding van professionals
 • Actieve CNV-conferenties

Ik heb drie werken gepubliceerd met InterEditions:

 • Wat als we echt naar elkaar zouden luisteren?
 • Geweldloze communicatie oefenen
 • NVC oefenen op het werk

Mijn reis in een paar woorden:

Doctor in de ingenieurswetenschappen door opleiding (Ecole Centrale Paris), gecertificeerde C&T-coach. Ik ben ook getraind in sociocratie (ik ben een van de oprichters van het Franse Centrum voor Sociocratie), in het runnen van open forums en in grafische facilitatie. Ik was verheugd om in 2020 de gouden medaille van de Société d'Encouragement au Progrès te ontvangen.

Mijn bedrijf in een paar woorden:

Concertience is zowel een eenmansbedrijf als tegelijkertijd een structuur die sinds de oprichting meer dan 15 trainers en sprekers heeft verwelkomd, rond CNV maar ook Sociocracy, ondersteuning met CNV-dansvloeren, animatie van Open Forums, grafische facilitatie, Mindfulness-meditatie (MBSR), ecologische transitie.

Concertience heeft het label “Lyon Equitable and Sustainable City”, een partner van de lokale munt La Gonette.

Primaire taal van de trainer

Formatrice certifiée du CNVC depuis 2006, coach certifiée C&T, conférencière, auteur. Mon organisme de formation, Concertience, est référencé Qualiopi dans la catégorie des actions de formation.

Je suis passionnée depuis bien longtemps par les relations humaines, par ce qui se joue dans le monde du travail et dans nos engagements professionnels et citoyens. Qu’est-ce qui permet à chacun d’incarner sa mission de vie et d’être heureux, de favoriser la coopération et l’intelligence collective, de développer des relations de qualité, d’avoir une contribution qui a du sens ? Comment faire pour que nos engagements contribuent à un monde qui fonctionne pour tous, où les besoins de chacun sont pris en compte ? Comment contribuer à un monde meilleur sans s’épuiser ? Comment je peux faire ma part et contribuer à faire bouger les systèmes et la culture ?

Ma rencontre avec la CNV en 2000 a mis des mots sur ce que je cherchais à vivre depuis toujours et j’ai de l’enthousiasme à continuer à approfondir cette pratique au quotidien. J’ai beaucoup de joie à transmettre, à accompagner celles et ceux qui me font confiance, à être témoin des transformations que la CNV permet pour les personnes, dans les équipes et dans les organisations, sur le territoire où j’habite et ailleurs. Je suis sensible à la dimension interculturelles et aime coopérer avec des collègues d'autres cultures.

J’aime le monde du travail et mes expériences professionnelles inspirent ma manière de transmettre : enseignement en Côte d’Ivoire, manager en entreprise, chef de projet sur la ligne 14 du métro automatique de Paris, direction et engagements dans le secteur associatif, gérante de Concertience, personne source de plusieurs projets et organisations, coopération inter-culturelle. J’ai contribué à différentes publications et émissions radio, télévision.

Je suis mariée et maman de 4 enfants maintenant adultes, depuis peu grand-mère et … belle-mère… : c’est un apprentissage de tous les jours.

Mes prestations :

 • Formations INTER en France, au Maroc et à la demande
 • Formations INTRA sur mesure, chez Concertience ou dans vos locaux
 • Accompagnement individuel et d’équipe
 • Supervision de professionnels
 • Conférences actives CNV

(pour aller plus loin)

J’ai publié trois ouvrages chez InterEditions :

 • Et si on s'écoutait vraiment ?
 • Pratiquer la Communication NonViolente
 • Pratiquer la CNV au travail

Mon parcours en quelques mots :

Docteur ingénieur de formation (Ecole Centrale Paris), coach certifiée C&T. Je suis également formée à la sociocratie (je fais partie des membres fondateurs du Centre Français de Sociocratie), à l’animation de forums ouverts, à la facilitation graphique. J’ai eu de la joie de recevoir la médaille d’or de la Société d’Encouragement au Progrès en 2020.

Mon entreprise en quelques mots :

Concertience est à la fois une entreprise unipersonnelle et en même temps une structure qui a accueilli, depuis sa création, plus de 15 formateurs et intervenants, autour de la CNV mais aussi la sociocratie, l’accompagnement avec les pistes de danse CNV, l’animation de Forums Ouverts, la facilitation graphique, la Méditation Pleine Conscience (MBSR), la transition écologique.

Concertience est labellisée « Lyon Ville Equitable et Durable », partenaire de la monnaie locale La Gonette. Concertience est Datadockée et réf

“J'aspire à un monde qui respecte la dignité de toutes les personnes humaines, qui favorize le bonheur de tous, où chacun a le pouvoir et la responsabilité de préserver la vie et la planète. Je zoekt, je après-jour, het voordeel van uitlijning tussen me actes, mes paroles, mes engagements et cette vision. Mijn missie is de transmettre van CNV, de begeleider van personeel en leiders, in de wereld van de arbeid, au coeur des engagements professionals et citoyens, sous toutes leurs formes. Je suis également appelée à transmettre la CNV dans les Eglises chrétiennes, auprès de leaders qui cherchent à vivre leur spiritualité au coeur de leurs engagements, dans une démarche d'écologie intégrale."

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

 • Bedrijf
 • Conflictoplossing
 • Geest-lichaam-geest
 • Ouderschap en gezin
 • Sociale verandering
Nous sommes des êtres de relation. Je werkt samen met meer mensen die beschikbaar zijn om een ​​plan voor je kinderen te maken. De CNV heeft de mogelijkheid om zich te ontwikkelen met natuurlijke competenties om de kwaliteit van de relaties met de wereld, de wereld en de wereld te ontwikkelen.

Neem contact op met Françoise Keller