Agnieszka Rzewuska-Paca
Assessor Team:
South Asia
Spoken Languages
English Polish
About Me

Hi, I'm so glad seeing you among the NVC-passionates. 

I'm currently taking candidates for South-East Asia (team with Sabine Geiger, Christlin Rajendram, Jim Manske, Sudha Shankar, and Ramanusha Poopalaratnam), as well as in Poland -  where I am teamed up with Marta Kułaga and supported by Sabine Geiger and Kathleen Macferran. 

If you would like to explore the possibility to be a CT candidate with me, please write me [email protected] or text me +48667667050.  

I've been on NVC path since 2008, certified in 2014 and an assessor since 2022. 

More about me:

NVC has transformed the way I live and relate to people and to the world at large (including the natural world). Sharing this approach to support the consciousness shift in the times we live in, is part of my deep inner purpose.

Thus, I like to support people who are also committed to this path, and want to share NVC as certified trainers, in deepening their practice and understanding of the approach. I believe that my understanding of the essence of NVC, and the elements of the process (including the Why behind them) is of value.

I also believe that a certified trainer needs to live NVC consciousness and how they share NVC is therefore a manifestation of who they are. I am excited when I see people shining in their power and I feel honored when I can support them in getting more aligned with their essence. Therefore, I’m aiming at creating a partnership with the candidates around our shared values and engaging together in exploration of how they can bring out their best more fully. This includes shared exploration of the power-with principle and working around inner and outer obstacles to connect and learn first and foremost as human beings (as opposed to assigned roles). While we use the CPP as the foundation of this exploration, I am also asking the candidates to inquire into their skills and capacities based on the matrix and seek feedback based on what they or we see as an area to grow into. Other areas I invite my candidates to reflect on include:

  • NVC as a strategy and NVC as a pathway
  • being nice and being real, particularly in the context of relating to unpleasant feelings
  • awareness of trauma (being trauma-informed) and neurobiology of emotional responses, and its relationship to NVC
  • power - from personal to structural - awareness of different dimensions, reflection and personal relationship to it, exploration of power-with in contexts relevant to the candidate

I want to continue exploring how to offer the certification process in a way that is integral with NVC, in particular with “power-with” principle. I am fascinated by the interplay of the personal, the interpersonal and the systemic, the understanding I want to deepen and bring into this role as well.

My journey

I discovered NVC in 2007 and I took a deep dive into it from the start, exploring and learning from many international trainers. 

I got certified in 2014, together with six other trainers and we have collaborated since, creating a foundation for the Polish NVC community, which has grown to around 30 CTs (and innumerable practitioners) since. 

I have been a trainer at IITs in Sri Lanka (2017), Los Angeles (2019), Sweden (2019), and India (2020). After the Los Angeles IIT, I was invited by Sabine Geiger to join the assessors’ team in India and South-East Asia, which I gladly said yes to. 

Meanwhile, I have also collaborated with Sabine in assessment processes in Europe. 

I have contributed to the international assessors’ community, e.g., I was part of the team bringing the  “Sex and Intimacy in NVC Trainings” document through the feedback and decision making process to be a working guideline for everyone, working as a member of the Assessors’ Task Force (2021-2022) and serving in ACC (Assessors’ Coordination Circle) since 2022. Being a member of the ACC I am looking at ways to contribute to integrity, clarity and transparency of our work as assessors.

At the end of the last year, candidates from Poland started to knock at my door, many of them from a community gathered around Marta Kułaga – a certified trainer from Kraków/Poland, where she has been supporting candidates for over 6 years with her “growing together” programme. Marta and I have been collaborating for years, around yearly NVC programmes for beginners and more experienced practitioners. This year, Marta invited me to create a community-based assessment process in Poland, inspired by the TCCP process, as well as the process-based approach to assessment which I have been exploring as an AinT with Sabine – read more our last MAD below. It is very exciting for me to serve our growing NVC community in Poland like this. It widens the choice for potential candidates, as an additional option to the current pathway to assessment offered by the ESEAT team.

I also continue to support the communities from India/South-East Asia. I wish for Global South to have more local trainers who could work effectively in their cultural and social context.

 

 

Native Language Biography

Cieszę się widząc Cię w gronie entuzjastów Porozumienia bez Przemocy. 

Aktualnie przyjmuję kandydatów z Azji Południowo-Wschodniej, gdzie jestem częścią zespołu, w którym są także: Sabine Geiger, Christlin Rajendram, Jim Manske, Sudha Shankar oraz Ramanusha Poopalaratnam; oraz przyjmuję kandydatów z Polski, którzy są gotowi dołączyć do społeczności certyfikacyjnej CWS. 

Jeśli chcesz się zarejestrować u mnie, proszę o kontakt: [email protected] lub +48667667050 (najlepiej Whatsapp).

Jestem na ścieżce NVC od 2008r, jestem certyfikowaną trenerką od 2014r i asesorką od 2022r.

Więcej o mnie:

NVC zmieniło sposób, w jaki żyję i wchodzę w relacje z ludźmi oraz z całym światem (w tym ze światem natury). Dzielenie się tym podejściem aby wspierać przemianę świadomości w czasach, w których żyjemy, jest częścią mojej osobistej misji.

 

Dlatego chcę wspierać ludzi, którzy również są zaangażowani w tę ścieżkę i chcą dzielić się NVC jako certyfikowani trenerzy, w pogłębianiu ich praktyki i zrozumienia tego podejścia. Wierzę, że moje zrozumienie istoty NVC oraz elementów procesu (w tym "dlaczego" jakie za nimi stoją) jest wartościowe.

 

W byciu certyfikowanym/ną trenerem/ką NVC kluczowe jest zintegrowanie tego podejścia i filozofii z własnym życiem - wtedy to, w jaki sposób trenerzy dzielą się NVC, staje się manifestacją tego, kim są. Dlatego szczególnie cenne jest dla mnie widzieć, gdy ludzie "świecą" w tym co robią, a towarzyszenie im w stawaniu w swojej mocy jest dla mnie ogromnym przywilejem. Dlatego też istotne jest dla mnie współdzielenie mocy (power-with) z kandydatami, spotykanie się wokół naszych wspólnych potrzeb i wartości oraz eksploracja tego, w jaki sposób mogą oni pełniej wydobyć to, co w nich najcenniejsze. Obejmuje to wspólną eksplorację zasady power-with i pracę nad wewnętrznymi i zewnętrznymi przeszkodami, aby spotykać się i rozwijać przede wszystkim jako ludzie (poza przypisanymi rolami). Podstawą w mojej pracy z kandydatami jest CPP. Jednocześnie proszę kandydatów również o przyjrzenie się swoim umiejętnościom i zdolnościom w oparciu o matrycę i aktywne poszukiwanie informacji zwrotnej na temat tego, co oni sami lub my razem widzimy jako obszar do rozwoju. Inne obszary, do eksploracji których zachęcam moich kandydatów, to:

  • NVC jako strategia i NVC jako ścieżka
  • bycie miłym i bycie prawdziwym, szczególnie w kontekście relacji do nieprzyjemnych uczuć
  • świadomość traumy i neurobiologii reakcji emocjonalnych z nią związanych 
  • władza - od osobistej do strukturalnej - świadomość różnych wymiarów władzy, refleksja i osobisty stosunek do niej, eksploracja władzy w kontekstach istotnych dla kandydata.

 

Chcę nadal badać, jak oferować proces certyfikacji w sposób, który jest spójny z NVC, w szczególności z zasadą "power-with". Fascynuje mnie wzajemne oddziaływanie tego, co osobiste, interpersonalne i systemowe - to zrozumienie chcę pogłębiać i wnosić także do tej roli.

 

Moja podróż

Odkryłam NVC w 2007 roku i od początku zanurkowałam w eksplorację tego podejścia, ucząc się od wielu międzynarodowych trenerów. 

 

Uzyskałam certyfikat w 2014 roku, wraz z sześcioma innymi trenerami i od tego czasu współpracowaliśmy, tworząc fundamenty polskiej społeczności NVC, która od tego czasu urosła do około 30 CT i niezliczonej grupy praktyków. 

 

Byłam trenerką na IIT w Sri Lance (2017), Los Angeles (2019), Szwecji (2019) i Indiach (2020). Po IIT w Los Angeles zostałam zaproszona przez Sabine Geiger do zespołu asesorów w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej, na co z radością odpowiedziałam "tak". 

 

W międzyczasie współpracowałam również z Sabine w procesach asesmentu w Europie. 

 

Należałam do zespołu, który doprowadził do tego, że dokument "Seks i intymność na warsztatach NVC" został dopracowany i wprowadzony w życie jako wytyczna dla wszystkich certyfikowanych trenerów, pracowałam jako członek Grupy Roboczej Asesorów (Task Force) w latach 2021-2022, a aktualnie, od 2022 roku, jestem członkinią ACC (Asesorskiego Zespołu Koordynującego). Będąc członkinią ACC szukam sposobów, aby przyczyniać się do integralności, jasności i przejrzystości naszej pracy jako asesorów.

 

Pod koniec ubiegłego roku zaczęli się do mnie zgłaszać kandydaci z Polski, wielu z nich ze społeczności skupionej wokół Marty Kułagi - certyfikowanej trenerki z Krakowa, która od ponad 6 lat wspiera kandydatów w ramach autorskiego programu "Growing Together". Marta i ja współpracujemy od lat, przy rocznych programach NVC dla początkujących i bardziej doświadczonych praktyków. W tym roku Marta zaprosiła mnie do współtworzenia w Polsce procesu asesmentu społecznościowego (community assessment) inspirowanego procesem TCCP, jak również procesowym podejściem do asesmentu, które zgłębiałam jako AinT z Sabine - więcej o naszym ostatnim MAD możecie przeczytać poniżej. Jest to dla mnie bardzo ważne i fascynujące, że mogę w ten sposób służyć naszej rosnącej społeczności NVC w Polsce. Poszerza to wybór dla potencjalnych kandydatów, jako dodatkowa opcja do obecnej ścieżki asesmentu oferowanej przez zespół ESEAT.

 

Nadal wspieram społeczności z Indii/Azji Południowo-Wschodniej. Chciałabym, aby "Globalne Południe" miało więcej lokalnych trenerów, którzy mogliby skutecznie pracować w ich kontekście kulturowym i społecznym.