Spring naar de hoofdinhoud
Valérie Lanctôt-Bédard portret

Valérie Lanctôt-Bédard

Canada
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd Trainer sinds 2007
Beoordelaar

Valérie Lanctôt-Bédard is mede-oprichter en partner van Spiralis. Ze werkt sinds 1998 in interpersoonlijke communicatie en het helpen van relaties. Ze is gecertificeerd trainer en beoordelaar bij het Centrum voor Geweldloze Communicatie en baseert haar benadering op de principes en praktijken van Geweldloze Communicatie, een krachtig hulpmiddel voor zelfbewustzijn en ontwikkeling door onze relaties met anderen. Zijn benadering is ook gebaseerd op de praktijk van mindfulness, zoals gepopulariseerd door Jon Kabat-Zinn, en die van beredeneerde onderhandeling, zoals onderwezen in het Harvard Project on Negotiation. Ze is een leerling van de Diamond Approach, aan de Ridhwan School (Toronto).

Valérie biedt publieke en private trainingen in Authentieke Dialoog / Geweldloze Communicatie, ze traint ook professionals en iedereen die als helper werkt (bemiddelaars, therapeuten, coaches) om hun emotionele intelligentie te ontwikkelen en zo de kracht en duurzaamheid van hun interventies te vergroten. Ze is vooral geïnteresseerd in het snijvlak van professionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, in de ontwikkeling van soft skills.

Bemiddelaar geaccrediteerd door het Instituut voor Bemiddeling en Arbitrage van Quebec, Valérie biedt ook bemiddelings- en bemiddelingsdiensten op alle gebieden van werk en privéleven. Als professionele coach geaccrediteerd door de International Coach Federation, begeleidt ze mensen die transities doormaken, die willen evolueren en veranderingen in hun leven willen aanbrengen, die persoonlijke of professionele relaties willen verbeteren, evenals koppels en gezinnen in moeilijkheden.

Ze heeft een masterdiploma in Geschillenpreventie en -oplossing van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Sherbrooke. Haar afstudeerscriptie heeft de titel: "Neutraliteit en onpartijdigheid van bemiddelaars tijdens hun interventies: beheer van emoties" en gaf aanleiding tot een programma dat ze sinds 2015 aanbiedt aan de Universiteit van Sherbrooke in permanente educatie: beheer van emoties in geschil oplossing.

Primaire taal van de trainer

Valérie Lanctôt-Bédard est co-fondatrice et associée de Spiralis. Elle œuvre en communication interpersonnelle et en relation d’aide depuis 1998. Formatrice certifiée et certificatrice du Center for Nonviolent Communication, elle base son approche sur les principes et pratiques proposés par la Communication NonViolente (CNV), un puissant outil de conscience de soi et de développement à travers nos relations aux autres. Son approche s’appuie également sur la pratique de la Présence attentive (« mindfulness ») telle que popularisée par Jon Kabat-Zinn et celle de la négociation raisonnée telle qu’enseignée au Harvard Project on Negotiation. Elle est élève de la Diamond Approach, à l’école Ridhwan (Toronto).

Valérie offre des formations publiques et privées en Dialogue Authentique / Communication NonViolente, elle forme également les professionnel.les et tou.tes les intervenant.es qui œuvrent comme aidant.es (médiateur.es, thérapeutes, coachs) à développer leur intelligence émotionnelle et ainsi augmenter la puissance et la durabilité de leurs interventions. Elle s’intéresse particulièrement à l’intersection du développement professionnel et du développement personnel, au développement du savoir-être.

Médiatrice accréditée par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, Valérie offre aussi des services de médiation et de facilitation dans tous les domaines du travail et de la vie privée. En tant que coach professionnelle accréditée par l’International Coach Federation, elle accompagne les personnes qui vivent des transitions, qui veulent évoluer et effectuer des changements dans leur vie, qui veulent améliorer des relations personnelles ou professionnelles, ainsi que des couples et familles en difficulté.

Elle est détentrice d’une maîtrise en Prévention et règlement de différends (PRD) à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Son mémoire de fin d’études s’intitule: « Neutralité et impartialité des médiateurs lors de leurs interventions : gestion des émotions? » et a donné naissance à un programme qu’elle offre depuis 2015 à l’Université de Sherbrooke en formation continue : Gestion des émotions en règlement des différends.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Valérie Lanctôt-Bédard