Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Sophie Rousseau

Sophie Rousseau

Een beroep van commerciële ontwikkeling, de relatie met de klant en het management van équipes / Een professional in bedrijfsontwikkeling, klantenrelaties en teammanagement
France
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2014

 

Tijdens een carrière van bijna twintig jaar in private banking was het mijn missie om de klantenkring van de bank onder bedrijfsleiders te ontwikkelen. Door deze ervaring heb ik inzicht gekregen in de drijvende krachten achter waardecreatie in het bedrijfsleven. Ik heb ook kunnen observeren hoe menselijke kwesties en de kwaliteit van de interacties tussen mensen deze waardecreatie bevorderen of benadelen, wat een directe impact heeft op de ontwikkeling van organisaties.  

Ik heb met succes deelgenomen aan het ophelderen van gezinskwesties, het oplossen van geschillen tussen partners en het herstellen van vertrouwen, zodat vermogensbeslissingen kunnen worden genomen die ieders belangen respecteren en daarom levensvatbaar zijn. Mijn smaak voor menselijke relaties en mijn luistervaardigheid hebben mij in staat gesteld conflicten op te lossen en meer in het algemeen iedereen te helpen zijn of haar plaats te vinden door synergieën en complementariteit te bevorderen.

Met het verlangen om de uitdagingen van relaties met jezelf en relaties met anderen aan te gaan, op weg naar een betere wereld...

Op basis van de observaties die ik tijdens mijn professionele carrière als bankier heb gedaan, heb ik mezelf getraind om mijn natuurlijke aanleg te verdiepen en mijn overtuigingen vast te stellen. Ik begreep de rijkdom die in ieder van ons schuilt en ik wil graag iedereen ondersteunen naar een beter zelfbewustzijn, zelfaanwezigheid en zelfvertrouwen, de basis van een rijke en vruchtbare persoonlijke ontwikkeling.

Op het gebied van interpersoonlijke relaties bevordert het begrijpen van de eigen behoeften en het ontdekken van de behoeften van anderen de oplossing van conflictsituaties, de opkomst van consensuele oplossingen en het openen van nieuwe horizonten.   

Ik ondersteun graag individuen, teams en organisaties bij de transformatie van hun relationeel functioneren en hun besluitvormingsmodus om naar meer autonomie te evolueren en beslissingen te nemen vanuit een bewustzijnsruimte die gunstig is voor de verantwoordelijkheid en authentieke expressie van elke persoon. Herontdek de kracht om op een verantwoorde en duurzame manier met elkaar ‘efficiënt en krachtig te handelen’. Ik ben ervan overtuigd dat collectieve prestaties het gevolg zijn van de ontwikkeling van ieder individu.

Ik begeleid u naar het ondenkbare om het onmogelijke te bereiken. Dit is mijn manier om bij te dragen aan maatschappelijke transformatie door mensen te rehabiliteren in het hart van interacties, zodat ze elkaar beter kunnen begrijpen en beter samen kunnen handelen. 

De waarden die mij drijven

Eenvoud, eerlijkheid, spontaniteit, nieuwsgierigheid, het verwelkomen van het huidige moment, dynamiek, optimisme, vertrouwen in het leven, toewijding, moed, levensvreugde en aanpassingsvermogen zijn allemaal grondbeginselen. 

Ik heb deze kwaliteiten kunnen ontwikkelen door het beoefenen van talrijke amateursporten, met name al meer dan 20 jaar klimmen en 5 jaar zeilen. Ik voel me volledig levend in contact met de natuur en de kracht van de elementen. Ik waardeer vooral de diepgang van de discussies, de oprechtheid, de relevantie, de levendigheid van de geest en de humor als deze vriendelijk is.

In een voortdurend proces van evolutie
 • Opgeleid in het relationele intelligentiemodel van therapeutische ondersteuning, ontwikkeld door François Le Doze
 • Gecertificeerd trainer Geweldloze Communicatie (NVC).
 • Gelicentieerd Human Element® Practitioner LEHP – Will Schutz
 • ICS®-gecertificeerd – Steve Miller.
 • CNV-mediator – opgeleid bij het Emergence Institute, erkend door de FNCM (Nationale Federatie van Mediation Centra) en goedgekeurd door de CNB (Nationale Orde van Advocaten).
 • Gecertificeerd coach Coach & Teamschool van Vincent Lenhardt, Transformante RNCP.
 • Getraind in verschillende energiebenaderingen (Bevrijding van het hartzakje, Lithotherapie, Plantaire Reflexologie).

Primaire taal van de trainer

Une professionnelle du développement commercial, de la relation client et du management d’équipes


Au cours d’une carrière de près de vingt ans en banque privée, j’ai eu pour mission de développer la clientèle de la banque auprès de chefs d’entreprises. Cette expérience m’a permis de comprendre les ressorts de la création de valeur en entreprise. J’ai pu également observer combien les enjeux humains et la qualité des interactions entre les personnes favorisent ou pénalisent cette création de valeur, impactant directement le développement des organisations. 

J’ai participé avec succès à la clarification d’enjeux familiaux, la résolution de différends entre associés, au rétablissement de la confiance pour permettre de prendre des décisions patrimoniales respectueuses des intérêts de chacun et donc viables.  Mon goût pour les relations humaines et mes compétences d’écoute m’ont permis d’œuvrer à la résolution des conflits et aider de façon plus générale chacune et chacun à trouver sa place en favorisant les synergies et les complémentarités.

Avec l’envie de relever les défis de la relation à soi et de la relation aux autres, en chemin vers un monde meilleur…

Forte des observations que j’ai faites au cours de ma carrière professionnelle de banquière, je me suis formée pour approfondir mes prédispositions naturelles et asseoir mes convictions. J’ai compris la richesse qui habitait chacune et chacun d’entre nous et j’aime accompagner chaque personne vers une meilleure conscience de soi, présence à soi et confiance en soi, base d’un développement personnel riche et fécond.

Dans le domaine des relations interpersonnelles, la compréhension de ses propres besoins et la découverte des besoins des autres favorise le dénouement de situations conflictuelles, l’émergence de solutions consensuelles et l’ouverture de nouveaux horizons.   

J’aime accompagner les individus, les équipes et les organisations dans la transformation de leur fonctionnement relationnel et de leur mode décisionnel afin de cheminer vers plus d’autonomie et de prendre des décisions depuis un espace de conscience favorable à la responsabilité et à l’expression authentique de chacun. Retrouver le pouvoir « d’agir avec efficacité et puissance » de manière responsable et pérenne les uns avec les autres. Je crois profondément que la performance collective résulte de l’épanouissement de chacun.

Vous guider vers l’impensable pour réaliser l’impossible, c’est ma manière de contribuer à la transformation sociétale en réhabilitant l’humain au cœur des interactions afin de mieux se comprendre pour mieux agir ensemble.  

Dans une constante démarche d’évolution

 • Formée en Intelligence Relationnel modèle d’accompagnement thérapeutique développé par François Le Doze
 • Formatrice certifiée en Communication Non Violente (CNV).
 • Licensed Element Humain® Practitioner LEHP – Will Schutz
 • Certifiée ICS® – Steve Miller.
 • Médiateure CNV – formée à l’Institut Emergence,agréé par la FNCM (Fédération Nationale des Centres de Médiation) homologuée par le CNB (Conseil National des Barreaux).
 • Coach certifiée Coach & Team école de Vincent Lenhardt, Transformante RNCP.
 • Formée à différentes approches énergétiques (Libération du Péricarde, Lithothérapie, Réflexologie plantaire).

Les valeurs qui m’animent

La simplicité, l’honnêteté, la spontanéité, la curiosité, l’accueil de l’instant présent, le dynamisme, l’optimisme, la confiance en la vie, l’engagement, le courage, la Joie de vivre et une adaptabilité tout terrain.  J’ai pu développer ces qualités par la pratique de nombreux sports en amateur et notamment l’escalade depuis plus de 20 ans et la voile depuis 5 ans. Je me sens pleinement vivante au contact de la nature et de la puissance des éléments.  

J’apprécie particulièrement la profondeur dans les échanges, la sincérité, la pertinence, la vivacité d’esprit et l’humour lorsqu’il est bienveillant.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

 • Bedrijf
 • Conflictoplossing
 • Geest-lichaam-geest
 • Sociale verandering

Neem contact op met Sophie Rousseau