Spring naar de hoofdinhoud

Pierre-Antoine Valero

Thérapeute en Intelligence Relationnelle - Ingénieur en Agriculture, EI PURPAN - MS en Economie et Gestion, ESSEC.
« L'ENFER, C'EST LES AUTRES » (Sartre). LE PARADIS AUSSI...
France
Spreekt Frans
Gecertificeerd trainer sinds 2023

EERSTE ONTMOETING MET NVC

In 2015 kwam ik een geschil tegen met een landmeter: de plannen die ze hadden gemaakt waren onnauwkeurig en onbruikbaar, en ze vroegen extra kosten om ze te corrigeren. De situatie was vastgelopen en ik heb een aanmaning opgesteld. Een vriend belde mij en bood hulp aan bij het gebruik van GC: 'Wil je samen met mij onderzoeken wat voor jou belangrijk is in deze situatie?' Vervolgens: "Zou u bereid zijn dit aan de landmeter te presenteren?"

Ik heb het geprobeerd. De landmeter stemde ermee in om elkaar te ontmoeten. Ik legde uit wat voor mij belangrijk was en volgde strikt de aanbevelingen van mijn vriend over de bedoeling achter deze uitwisseling. Ik was verrast om te zien dat de landmeter ontroerd en berouwvol was. Ze hebben de gevraagde extra kosten geannuleerd. De plannen werden binnen enkele dagen gecorrigeerd. Ik was erg geïntrigeerd: er was iets ongewoons gebeurd en ik kon niet helemaal bevatten wat het was.

In de daaropvolgende maanden volgde ik mijn eerste NVC-training. Toen nog een... Geleidelijk aan begon ik het verschil te zien dat het in mijn leven maakte. In 2018 besloot ik NVC-trainer te worden en begon ik aan het certificeringstraject.

LEVENSREIS

Ik woon in Toulouse, met sterke banden met Alicante, Spanje. Mijn eerste tien jaar heb ik in Marokko doorgebracht. Ik heb twee kinderen van 14 en 18 jaar.

Het grootste deel van mijn professionele carrière heb ik gewerkt in projectmanagement binnen de bouwsector (bedrijfspanden, kantoren, woningen) voor gemeenten, mixed-economy bedrijven, particuliere opdrachtgevers en later als zelfstandig adviseur.

Ik heb een passie voor levende systemen en architectuur. Ik zie talloze overeenkomsten tussen de transformatie van gebouwen en die van menselijke interieurarchitecturen.

NVC HEEFT MIJ TOEGESTAAN:

- Keuzes maken die aansluiten bij wat bij mij past, in plaats van externe goedkeuring te zoeken. Als gevolg daarvan heb ik mijn creatieve kracht, motivatie, enthousiasme, vreugde en een gevoel van lichtheid herwonnen.

- Om effectiever te zijn door mezelf te bevrijden van de faalangst en het oordeel van anderen. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en kan al mijn hulpbronnen aanboren: zowel rationaliteit als intuïtie. Ik blijf niet langer urenlang stilstaan ​​voordat ik een beslissing neem. Als iets niet werkt, ervaar ik het niet langer als een mislukking, maar eerder als een leerervaring en een uitnodiging om iets anders te proberen.

- Ik begrijp mezelf beter en begrijp anderen dieper. Veel van mijn relaties zijn rustiger. Ik verspil minder energie aan spanning, conflicten of teleurstellingen. Ik ben in staat grenzen te stellen en meningsverschillen te uiten op een manier die goede relaties onderhoudt. Ik kan om hulp vragen zonder mij in verlegenheid te brengen of anderen onder druk te zetten. Ik geef niet langer iemand de schuld van wat hij mij niet kan of wil geven. Ik weet dat ik nieuwe relaties kan opbouwen die zullen bieden wat ik zoek.

- Mijn band met mijn kinderen is versterkt: ik communiceer veel meer met hen en kan hen een ondersteunend maar toch stevig en veilig raamwerk bieden – een raamwerk dat hen niet beperkt tot mijn angsten of mijn plannen voor hen.

- Omdat ik mijn leven naar eigen goeddunken kan sturen, voel ik mij ontspannen en zelfverzekerd. Deze ontspanning en het vertrouwen stellen mij in staat te bereiken wat bij mij past, door minder te worstelen. Ik geniet ten volle van het leven met anderen, die ik niet langer als concurrenten of bronnen van teleurstelling beschouw, maar eerder als tegenhangers.

- Enzovoort.

SOORTEN TRAINING EN DOELGROEP

Mijn trainingsvoorstellen zijn gericht op:

- Algemene workshops ontworpen voor alle soorten publiek.
- Op maat gemaakte training binnen bedrijfs- of institutionele omgevingen.

Bijvoorbeeld:

Voor algemeen publiek:
- Grondbeginselen van Geweldloze Communicatie (basismodules) en verdiepingssessies: empathie, zelfempathie, nee zeggen en horen, dankbaarheid, boosheid, schuldgevoel, beperkende overtuigingen.
- Genderrelaties: workshops gericht op de relaties tussen mannen en vrouwen.
- Introductie tot NVC specifiek voor een mannelijk publiek.

Voor gezinnen:
- Workshops voor adolescenten.
- Ouderschapsworkshops (in samenwerking met Déclic CNV & EDUCATION).

Voor medewerkers van onderwijsinstellingen (in samenwerking met Déclic CNV & EDUCATION):
- Het ontwikkelen van psychosociale vaardigheden om geweld op scholen terug te dringen en leeromgevingen te ondersteunen.

Voor leidinggevenden:
- Het in balans brengen van voldoening op de werkplek en de prestaties van de organisatie zonder tegenstand.
- Het ontketenen van teamcreativiteit.
- Bevordering van samenwerking voor collectieve intelligentie.
- Kernwaarden benutten om significante verschuivingen binnen hun bedrijven te navigeren.

Ik ben ook een Intelligence Relationnelle®-therapeut. Het gaat hierbij om therapie die erop gericht is traumatische ervaringen te ondersteunen en te transformeren. Traumatische ervaringen houden niet altijd verband met een duidelijk herkenbare ingrijpende gebeurtenis (zoals mishandeling of ongelukken). Ze kunnen voortkomen uit subtiele, ogenschijnlijk onbeduidende gebeurtenissen die zich in de loop van de tijd herhalen.

Traumatische ervaringen kunnen ons interne detectiesysteem voor bedreigingen verstoren (zoals het afgaan van een vals brandalarm). Deze verstoringen kunnen ervoor zorgen dat we in bepaalde situaties overdreven reageren en in de overlevingsmodus (vechten, vluchten, bevriezen) functioneren. Dit kan ons beoordelingsvermogen, onze relaties, ons vertrouwen en onze keuzevrijheid aantasten.

Deze verstoringen zijn omkeerbaar. Het Intelligence Relationnelle®-model, dat elementen uit IFS, Polyvagaaltheorie en hechtingstheorie combineert, biedt een therapeutische aanpak die het systeem voor het detecteren van bedreigingen opnieuw kan kalibreren, waardoor de meeste traumatische ervaringen worden getransformeerd – soms in slechts een paar sessies.

Primaire taal van de trainer

PREMIERE RENCONTRE AVEC LA CNV

En 2015 je vis un litige avec un géomètre : les plans qu’il a réalisés sont imprécis, inutilisables, et il me demande un supplément d’honoraires pour les rectifier.
La situation s’enlise, je rédige une lettre de mise en demeure. Un ami me téléphone. Il me propose de l’aide en s’appuyant sur la CNV : « veux-tu voir avec moi ce qui est important pour toi dans cette situation » ? Puis : « veux-tu aller exposer cela à ce géomètre » ?

J’essaye. Le géomètre me reçoit. J’expose ce qui est important pour moi. J’applique scrupuleusement les recommandations de mon ami à propos de l’intention de cet échange. Je suis surpris de constater que le géomètre est touché, navré. Il annule le supplément d’honoraires demandé. Les plans sont rectifiés en quelques jours. Je suis très intrigué : quelque chose d’inhabituel s’est produit, je n’arrive pas à saisir de quoi il s’agit.

Dans les mois qui suivent, je suis une première formation en CNV. Puis une autre... Peu à peu je vois la différence que cela fait dans ma vie.
En 2018 je décide de devenir formateur en CNV, et j’entame le parcours de certification.

PARCOURS DE VIE

Je vis à Toulouse, avec un fort ancrage en Espagne, à Alicante. J’ai vécu mes 10 premières années au Maroc. J’ai 2 enfants de 14 et 18 ans.

J’ai passé l’essentiel de ma carrière professionnelle dans la gestion de projets de construction (bâtiments d’activité, bureaux, logements) pour le compte de collectivités, de sociétés d’économie mixte et de maîtres d’ouvrage privés, puis comme indépendant.

Je suis passionné par les systèmes vivants et par l’architecture. Je vois de nombreuses similitudes entre la transformation des bâtiments et celle des architectures intérieures humaines.


LA CNV M’A PERMIS, PAR EXEMPLE :

- De choisir pour moi en étant au clair avec ce qui me convient, et non pour obtenir une approbation extérieure. Et ce faisant, de retrouver du pouvoir créateur, de la motivation, de l’entrain, de la joie, de la légèreté.

- D’être plus efficace en étant libéré de la peur de l’échec et du regard des autres. D’avoir confiance et de mobiliser la globalité de mes ressources : la rationalité mais aussi l’intuition. De ne plus tergiverser des heures avant de décider. Quand quelque chose ne fonctionne pas, de ne plus vivre cela comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage et une invitation à essayer autre chose.

- Je me comprends mieux et je comprends mieux les autres. Beaucoup de mes relations sont plus apaisées. Je perds moins d’énergie en tensions, conflits, déceptions. J’ai la capacité à mettre des limites et à dire mes désaccords d’une manière qui permet de garder de bonnes relations. J’ai la capacité à demander de l’aide sans en ressentir de la gêne, et sans pression sur l’autre. Je ne reproche plus à quelqu’un ce qu’il ne peut ou ne veut pas me donner. Je sais que je peux tisser de nouvelles relations qui m’amèneront ce qui me manque.

- Le lien avec mes enfants s’est renforcé : je dialogue beaucoup plus avec eux et suis capable de leur offrir un cadre moelleux, ferme et sécurisant, mais aussi un cadre qui ne les enferme ni dans mes peurs ni dans mes projets pour eux.

- Capable d’orienter ma vie comme je l’entends, je me sens détendu et confiant. Cette détente et cette confiance me permettent d’obtenir ce qui me convient en luttant moins. Et de savourer pleinement la vie avec les autres. Les autres que je ne perçois plus comme des concurrents et des sources de déception, mais comme des alter ego.

- etc

TYPES DE FORMATION ET PUBLICS CONCERNES

Mes propositions de formations concernent :
- soit des stages destinés à tous types de publics,
- soit des formations « sur mesure » au sein d’organisations d’entreprises ou d’institutions.

Par exemple :

tous publics :
• apprentissages des bases de la CNV (modules de base) et des approfondissements : empathie, auto-empathie, dire et entendre un non, gratitude, colère, culpabilité, croyances limitantes,
• relations femmes / hommes,
• initiation à la CNV pour un public masculin

pour les familles :
• ateliers pour les adolescents,
• ateliers parentalité (en partenariat avec Déclic CNV & EDUCATION,

pour les personnels des établissements d’enseignement (en partenariat avec Déclic CNV & EDUCATION) :
• développer les compétences psycho-sociales pour réduire la violence à l’école et soutenir les apprentissages,

pour les dirigeants :
• accroitre, sans les opposer, épanouissement au travail et performance de l’organisation,
• libérer le potentiel créatif des équipes,
• la coopération au service de l’intelligence collective
• s’appuyer sur ses valeurs profondes pour choisir les virages majeurs de son entreprise

Je suis également thérapeute en Intelligence Relationnelle®. Il ne s’agit pas là de formation mais bien de thérapie, qui vise l’accompagnement et la transformation des expériences traumatiques.
Les expériences traumatiques ne sont pas toujours liées à un évènement majeur, clairement identifiable (agression, accident etc…). Les causes peuvent être diffuses, par exemple des évènements d’apparence anodine répétés dans le temps.

Les expériences traumatiques sont susceptibles de dérégler notre système interne de détection du danger (comme une alarme incendie qui se déclenche par erreur). Ces dérèglements nous font, dans certaines situations, sur-réagir et fonctionner en mode survie (attaque, fuite, figement). Cela peut altérer notre discernement, nos relations, notre confiance, notre liberté de choix…

Ces dérèglements sont réversibles. Le modèle Intelligence Relationnelle®, qui combine les apports de l’IFS, de la Théorie Polyvagale et de la théorie de l’attachement, propose un mode de thérapie qui permet –parfois en quelques séances- de recalibrer le système de détection des dangers, et de transformer ainsi la plupart des expériences traumatiques.

“Begeleiders van personen en organisaties die hun anime- en professionele mensen willen begeleiden, hebben een gevoel van gevoel voor hun leven. Houd er rekening mee dat uw relaties, uw beslissingen integraal zijn en het idee van impact op de toekomst vergroten. Als dit het beste is, lijkt het erop dat u een individueel voordeel krijgt, een echte werkelijkheid. Sur le collectif, et peu à peu sur l'humanité toute hele.”

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Onderwijs
  • Ouderschap en gezin
Het lijkt erop dat een menselijke functie zo groot is: cerebraal, snel, gevolgd door het onderwijs, biologisch programma voor het hoofdprogramma en het favoriet maken van het overzicht. Het lijkt erop dat het menselijk leven een andere mogelijkheid heeft. Een werking die de prestatie en het niet-surviezen met zich meebrengt. Wat je ook doet, het is een kwestie van vertrouwen in de mens: geen ambities die meer diepgaand zijn. Il conduit à se retrouver soi, à retrouver les autres, à vivre plus de trust, de liberté, de vision, d'inspiration, de pouvoir créateur... Il invite to renouer avec ce qui, au plus profond de chacun, compte le plus. Beaucoup redécouvrent ce fonctionnement à l'occasion « d'accidents de la vie » (deuil, épuisement…). Het is mogelijk dat u op een bepaald moment opnieuw investeert. J'aime begeleider, met de CNV, de mannen en de geïnteresseerde organisaties in hun functie, geïnteresseerden in de manière van de wereld die mogelijk is.
“Nh'ésitez pas à me contacter. Vos vragen sont bienvenues!”

Neem contact op met Pierre-Antoine Valero