Spring naar de hoofdinhoud
Nicolas Bagnoud-portret

Nicolas Bagnoud

Switzerland
Spreekt Engels, Frans, Duits, Portugees
Gediplomeerd trainer sinds 2005

Bosbouwingenieur van opleiding ontmoette ik Marshall Rosenberg , een doctor in de klinische psychologie, in 1993. Ik werkte van 1994 tot 1996 in participatief onderzoek en als trainer voor volwassenen in ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in Mali. Ik faciliteer oefengroepen voor Geweldloze Communicatie (NVC) (in Vevey, Martigny en vervolgens Sion) sinds 1998, en deze plaatsen van delen, uitwisselen en wederzijdse ondersteuning zijn zeer betekenisvol voor mij. Als gecertificeerd trainer van het CNVC werk ik sinds 2005 samen met diverse instellingen (onderwijs, gezondheidszorg, strafrecht), verenigingen, beroepsscholen, in de basisopleiding, bijscholing of als bemiddelaar.

Sinds 2011 beoefen ik somatische ervaringen (traumabehandeling), na meer dan een decennium van focussen en het loslaten van het lichaam, integreer ik in mijn individuele ondersteuningspraktijk, naast verbale en cognitieve dimensies, de taal van lichamelijke en emotionele sensaties, voor een alomvattende oplossing van levensmoeilijkheden en blokkades.

Mijn leven is verweven met ontmoetingen die ik heb gehad tijdens de jaren dat ik in Zürich en Berlijn heb gestudeerd, in Ticino en Afrika heb gewoond, door Latijns-Amerika en door heel Europa heb gereisd. Getrouwd met een Portugese vrouw, spreek ik 6 talen en ben ik gepassioneerd door mensen, culturele rijkdommen en verschillen.

Door Marshall te ontmoeten, kon ik met passie de innerlijke werelden ontdekken die ons bewonen. Zijn vermogen om licht te werpen op de donkerste en meest vergeten hoeken van de menselijke ziel gaf mij het gevoel dat er tussen mij en de ander iets onverbiddelijk met elkaar verbonden is, gemaakt van hetzelfde materiaal, en dat alles wat de mensheid uitmaakt, zowel in de schaduw als in de schaduw, licht woont ook in mij.

Er zijn geen monsters meer, alleen mensen die lijden en niet zoveel van mij verschillen... NVC heeft voor mij een weg geopend naar meer innerlijke ruimte, meer duidelijkheid over wat mij drijft en waar ik naar streef. Het heeft mij ook de sleutels gegeven om geweld te transformeren en conflicten op een constructievere manier te beleven.

Geweldloze communicatie stelt mij in staat dag na dag beter rekening te houden met de emoties die door mij heen gaan, om ze ten dienste te stellen van het beter behartigen van mijn behoeften. Ik geniet vooral van het werken met emoties zoals woede, schuldgevoel, schaamte, angst of depressie, om ze om te zetten in energieën in dienst van het leven en een betere belichaming van de behoeften en waarden die ons bewonen.

Ik ben gepassioneerd door het zoeken naar creatieve oplossingen en wil een ruimte bieden voor experimenten en leren om degenen die in dienst staan ​​van de mensheid beter te ondersteunen, met name door middel van een curriculum "Beter voor jezelf zorgen om beter voor anderen te zorgen".

Het thema van het koppelschap raakt mij vooral, zowel vanwege de schoonheid ervan, het potentieel voor transformatie en evolutie, als de moeilijkheden die een koppelrelatie met zich meebrengt. Met veel plezier geef ik regelmatig koppelseminars. Daarnaast heb ik regelmatig een praktijk als relatiemediator.

Primaire taal van de trainer

Ingénieur forestier de formation, j’ai rencontré Marshall Rosenberg, docteur en psychologique clinique, en 1993. J’ai travaillé de 1994 à 1996 en recherche participative et comme formateur d’adultes dans des projets de coopération au développement, au Mali. J’anime des groupes de pratique de la CNV (à Vevey, Martigny, puis Sion) depuis 1998 et ces lieux de partage, d’échange et de soutien mutuel sont pour moi porteurs de beaucoup de sens. Formateur certifié du CNVC depuis 2005, j’interviens auprès de diverses institutions (éducation, santé, domaine pénitentiaire), associations, écoles professionnelles, dans le domaine de la formation de base, de la formation continue ou en tant que médiateur.

Praticien en somatic experiencing (traitement des traumatismes) depuis 2011, après plus d’une dizaine d’années de pratique du focusing et de l’abandon corporel, j’intègre dans ma pratique d’accompagnement individuel, en plus des dimensions verbales et cognitives, le langage des ressentis corporels et émotionnels, pour une résolution globale des difficultés de vie et des blocages.

Ma vie est tissée des rencontres que j’ai faites, durant les années où  j’ai étudié à Zürich et Berlin, vécu au Tessin et en Afrique, voyagé en Amérique latine et dans toute l’Europe. Marié à une Portugaise, je parle 6 langues et je suis passionné par l’être humain, les richesses et les différences culturelles.

La rencontre de Marshall m’a permis de découvrir avec passion les mondes intérieurs qui nous habitent. Sa capacité d’amener de la lumière dans les recoins les plus sombres et oubliés de l’âme humaine m’a permis de sentir qu’entre moi et l’autre, il y a quelque chose d’inextricablement lié, fait du même bois, et que tout ce qui constitue une humanité, que cela soit dans l’ombre ou dans la lumière, m’habite aussi. Il n’y a plus de monstres, rien que des êtres humains qui souffrent et ne sont pas si différents de moi… La CNV m’a ouvert un chemin vers plus d’espace intérieur, plus de clarté sur ce qui m’anime et ce à quoi j’aspire. Elle m’a aussi donné les clefs pour transformer la violence et vivre les conflits d’une façon plus constructive.

La CNV me permet, jour après jour, de mieux prendre en compte les émotions qui me traversent, pour les mettre au service d’une meilleure affirmation de mes besoins. J’aime particulièrement travailler avec les émotions comme la colère, la culpabilité, la honte, la peur ou la dépression, afin de les transformer en énergies au service de la vie et d’une meilleure incarnation des besoins et valeurs qui nous habitent.

Je me passionne pour la recherche de solutions créatives et désire proposer un espace d’expérimentation et d’apprentissage permettant de mieux soutenir ceux qui sont au service de l’humain, notamment au travers d’un cursus « Mieux prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres ».

La thématique du couple me touche particulièrement, à la fois dans la beauté, le potentiel de transformation et d’évolution et les difficultés qu’une relation de couple donne à vivre. C’est avec un immense plaisir que j’anime régulièrement des séminaires de couple. J’ai en outre une pratique régulière comme médiateur de couple.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Algemeen
  • Gezondheid en genezing
  • Intieme relaties
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Nicolas Bagnoud