Spring naar de hoofdinhoud
Michelle Guez-portret

Michelle Guez

France
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2002


Mijn activiteit als trainer op het gebied van conflictpreventie en -beheersing werd diepgaand verrijkt tijdens mijn NVC-training bij Marshall Rosenberg uit 1996. De zeer gunstige impact van Geweldloze Communicatie in mijn dagelijks leven heeft mij gestimuleerd om in deze richting door te gaan. Ik heb veel plezier in het delen van het NVC met het grote publiek, groepen maatschappelijk werkers, in kinderdagverblijven, in gezinnen en ook in de individuele ondersteuning. Via diverse complementaire trainingen op het gebied van NVC actualiseer ik mijn kennis, waardoor ik goed kan inspelen op de behoeften en uitdagingen van mensen en instellingen.

Ook bied ik echtparenmediation en gezinsmediation aan. Ik ben blij om te zien hoe deze relationele benadering, in dienst van het leven, een klimaat van wederzijds luisteren mogelijk maakt en bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van vertrouwen en eigenwaarde bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

Het ondersteunen en getuige zijn van de evolutie van de mentaliteit heeft veel betekenis voor mij. Iedereen ervaart dat het mogelijk is om ‘dominante/gedomineerde’ relaties om te zetten in relaties van samenwerking en wederzijds respect. Zo wordt iedereen zich ervan bewust dat individuele groei bijdraagt ​​aan de collectieve evolutie. Als u uzelf de middelen geeft om “uw deel van de kolibrie” te doen, betekent dit dat u bijdraagt ​​aan sociale verandering voor een menselijker samenleving.

Meerdere keren per jaar zorgen de interactieve avonden: “NVC, een kunst van het leven met jezelf en met anderen” voor een eerste aanzet en gaan mensen enthousiast, uitgerust met begrip, met concrete middelen naar huis om in hun eigen tempo verder te leren.

Primaire taal van de trainer


Mon activité de formatrice, en prévention et gestion des conflits, a été profondément enrichie lors de mon parcours de formation à la CNV avec Marshall Rosenberg à partir de 1996. L’impact très bénéfique de la CNV, dans ma vie quotidienne, m’a stimulé à poursuivre dans cette direction.

J’ai beaucoup de joie à partager la CNV avec le tout public, les groupes de travailleurs sociaux, dans les crèches, dans les familles et également en accompagnement individuel. Je réactualise mes connaissances par diverses formations complémentaires à la CNV, et cela me permet de répondre aux besoins et défis des personnes et des institutions.

Médiation de couples et médiation familiale à la demande. Je suis heureuse de constater combien cette approche relationnelle, au service de la vie, permet un climat d’écoute mutuelle et participe au développement de la confiance et l’estime de soi des enfants des adolescents et des adultes.

Accompagner et être témoin de l’évolution des mentalités a beaucoup de sens pour moi. Chacun expérimente qu’il est possible de transformer les relations  »dominant/dominé » en relations de coopération et de respect réciproque. Ainsi, chacun prend conscience que la croissance individuelle participe à l’évolution collective. Se donner les moyens de faire « sa part du colibris » c’est contribuer au changement social pour une société plus humaine.

Plusieurs fois par an, les soirées interactives : « La CNV, un art de vivre avec soi et avec les autres » permettent un premier déclic et les personnes, enthousiasmées, équipées de compréhension, repartent avec des moyens concrets pour poursuivre leur apprentissage à leur rythme.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Algemeen
  • Intieme relaties
  • Ouderschap en gezin
"L'avenir n'est pas ce qui va nous arriver, c'est que nous allons en faire." ~ Henri Bergson

Neem contact op met Michelle Guez