Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Marco Bertaglia

Marco Bertaglia

Italy
Spreekt Engels, Frans, Italiaans, Spaans
Gecertificeerd trainer sinds 2023

Het benutten van de kracht van Liefde voor mondiale geweldloze transformatie en om te gedijen in de gemeenschap.

 

Ik begon mijn GC-reis in februari 2000. Ik voel vreugde en dankbaarheid als ik me herinner dat ik een aantal dagen GC-training heb bijgewoond
, waarvan vele met Marshall Rosenberg , van wie ik hield en met wie ik diep resoneerde.
Ik begon in 2001 in Peru met het delen van NVC en deed vrijwilligerswerk om straatkinderen te ondersteunen.
Ik deel NVC al ruim twintig jaar als zelfstandig trainer.
Nu begrijp ik dat ik het enorm waardeer om een ​​CNVC-gecertificeerde trainer te zijn, omdat ik behoeften vervul zoals erbij horen, gemeenschap, competentie en bijdrage.
Mijn grootste verlangen is om mijn verbinding met mezelf en met het leven te verdiepen en met anderen te delen wat ik
op dit pad van waarde heb gevonden en de spirituele betekenis ervan voor mij.
Mijn drijfveer is mijn hele leven de wens geweest om bij te dragen aan sociale verandering en bij te dragen aan een
wereld die de behoeften van al het leven omarmt.
Vóór Geweldloze Communicatie had ik moeite om liefde en begrip in alle situaties te behouden.
Er waren momenten waarop ik een sterke woede koesterde jegens degenen wier daden ik wanhopig wilde veranderen.
Geweldloze communicatie bood mij een zeer praktische en tegelijkertijd spirituele manier om verbinding te maken met het leven en
de schoonheid van menselijke behoeften te waarderen, zelfs bij mensen wier daden ik als destructief beschouwde.

Mijn passie voor wereldvrede bracht mij naar een introductieworkshop over Geweldloze Communicatie.
Het was een geestverruimende, hartverruimende en diepgravende ervaring die mij een enthousiast, vreugdevol en verbaasd gevoel gaf. Na slechts

Op een ochtend raakte ik overtuigd van de revolutionaire kracht van Geweldloze Communicatie en maakte het tot mijn missie om
trainer te worden en deze aanpak breed te delen.
Ik ben gaan begrijpen dat persoonlijke groei een voortdurende reis is waarmee ik wil bijdragen
aan het welzijn van iedereen, mezelf en anderen.
Wanneer ik de toestand van de planeet in ecologische en sociale/geopolitieke termen overdenk, en ik zie de vele oorlogen die al plaatsvinden, ben ik bang voor nog meer oorlogen die
komen gaan.
Ik denk aan de onophoudelijk groeiende impact van onze levensstijl op lucht, bodem, water en biodiversiteit. Ik ben me pijnlijk bewust van het lijden van de armste 80% van de wereldbevolking en van de migratie en de
daarmee samenhangende sterfgevallen in het Middellandse Zeegebied.
Ik voel me ontmoedigd en wanhopig.
Er wordt op pijnlijke wijze niet voldaan aan mijn behoeften aan hoop, veiligheid en vrede. Ik vind dat mijn hele systeem uitgedaagd wordt, omdat ik echt een bijdrage moet leveren in de richting van wat het leven
voor alle wezens mooier kan maken.
Ik heb ook een diepe behoefte aan betekenis. mijn actie te
richten om mij heen mooier wordt voor meer wezens.
Ik wil bondgenoten vinden in het verlangen om bij te dragen aan een wereld van zorg en liefde voor de behoeften van alle wezens.
Dit is wat mij drijft om NVC met jullie te delen!
Zou jij bereid zijn om aan deze reis te beginnen? Ik heb mijn goedbetaalde baan verlaten en het leven zonder persoonlijk inkomen omarmd, waarbij ik al mijn bezittingen deelde met
de doelbewuste gemeenschap die ik mede-gefinancierd heb https://www.comunitarigenerative.it/. Ik bied NVC-trainingen aan in de
cadeau-economie.
Deze keuze sluit aan bij mijn waarden en komt tegemoet aan mijn behoefte aan vrijheid, betekenis, gemeenschap en onderlinge verbondenheid.
Ik vind het geweldig om samen met anderen na te denken over wat dit voor ieder van ons betekent, rekening houdend met onze eigen behoeften en die van iedereen.
Ik wil het NVC-bewustzijn brengen naar gemeenschappen die te maken hebben met ontwrichting, hongersnood, geweld, migratie en
onzekerheid.
Ik wil dit laten gelden voor onze capaciteiten en capaciteiten om in groepen samen te werken op een manier die voldoet aan de behoeften aan verbinding, gemeenschappelijk doel en doeltreffendheid/efficiëntie met zorg.
Ik waardeer het werken aan verandering op een manier die volgens mij consistent is met het GC-bewustzijn en met mijn eigen
Quaker-overtuiging dat er 'die van God in iedereen' zit.
Ik zie dat deze 'geliefde goddelijke energie' ons allemaal verbindt met onze gedeelde menselijkheid, onze mooie behoeften en onze gevoelens.

Primaire taal van de trainer

Ho iniziato il mio percorso NVC nel febbraio 2000. Provo gioia e gratitudine rievocando la mia
partecipazione a diversi giorni di formazione sulla CNV, molti dei quali con Marshall Rosenberg, che ho
amato e con il quale sono entrato in profonda sintonia.
Ho iniziato a condividere la CNV nel 2001 in Perù, facendo volontariato a sostegno dei bambini di strada.
Ho condiviso la CNV come formatore indipendente per oltre due decenni. Attualmente, mi rendo conto
che l'essere un formatore certificato dal CNVC ha un valore profondo perché soddisfa bisogni come
l'appartenenza, la comunità, la competenza e il contributo. Il mio desiderio più grande è approfondire la
connessione con me stesso e con la vita e condividere con gli altri ciò che ho trovato di valore in questo
percorso e il suo significato spirituale per me.
Nel corso della mia vita, la mia forza motrice è stata il desiderio di contribuire al cambiamento sociale e a
un mondo che abbracci i bisogni di tutta la vita. Prima della Comunicazione Nonviolenta, ho faticato a
mantenere l'amore e la comprensione in tutte le situazioni. A volte covavo una forte rabbia verso coloro le
cui azioni desideravo disperatamente cambiare.
La CNV mi ha fornito un modo molto pratico e allo stesso tempo spirituale per entrare in contatto con la
vita e apprezzare la bellezza dei bisogni umani, anche in quelle persone le cui azioni consideravo
distruttive.
La mia passione per la pace nel mondo mi ha portato a partecipare a un seminario introduttivo sulla NVC.
È stata un'esperienza sconvolgente, che mi ha allargato il cuore e fatto fare un esame di coscienza e che
mi ha lasciata entusiasta, gioioso e stupito. Dopo una sola mattinata, mi sono convinto del potere
rivoluzionario della NVC e ho deciso di diventare un formatore e di condividere questo approccio su larga
scala.
Ho capito che la crescita personale è un viaggio continuo attraverso il quale voglio contribuire al
benessere di tutte le persone, mio e delle altre. Quando contemplo lo stato del Pianeta in termini ecologici
e sociali/geopolitici e vedo le numerose guerre già in atto, mi spaventa l'idea di altre guerre in arrivo.
Penso all'impatto sempre crescente del nostro stile di vita su aria, suolo, acqua e biodiversità. Ho una
dolorosa consapevolezza delle sofferenze dell'80% più povero della popolazione mondiale e delle
migrazioni e delle relative morti nel Mediterraneo.
Mi sento scoraggiato e disperato. I miei bisogni di speranza, sicurezza e pace sono dolorosamente
insoddisfatti. Trovo che tutto il mio sistema sia sfidato perché ho davvero bisogno di contribuire nella
direzione di ciò che può rendere la vita più meravigliosa per tutti gli esseri. Ho anche un profondo
bisogno di significato. Voglio essere sicuro di scegliere di dirigere la mia azione, di focalizzare la mia
attenzione e di mettere la mia energia e le mie risorse dove è più probabile che la vita intorno a me diventi
più meravigliosa per più esseri.
Voglio trovare alleati con il desiderio di contribuire a un mondo di cura e amore per i bisogni di tutti gli
esseri. Questo è ciò che mi spinge a condividere la CNV con voi! Sareste disposti a intraprendere questo
viaggio?
Ho lasciato il mio lavoro ben pagato e ho abbracciato la vita senza reddito personale, condividendo tutti i
miei beni con la comunità intenzionale che ho co-fondato https://www.comunitarigenerative.it/. Offro
corsi di formazione CNV nell'economia del dono. Questa scelta è in linea con i miei valori e risponde al
mio bisogno di libertà, significato, comunità e interconnessione. Mi appassiona navigare con gli altri su
ciò che questo significa per ciascuno di noi, considerando i nostri bisogni e quelli di tutti.
Desidero portare la consapevolezza della CNV alle comunità che si trovano ad affrontare disagi, carestie,
violenze, migrazioni e incertezze. Desidero portarla a conoscenza delle nostre abilità e capacità di
lavorare insieme in gruppo in modo da soddisfare i bisogni di connessione, scopo comune ed efficacia /
efficienza con cura.
Mi piace lavorare per il cambiamento in un modo che vedo coerente con la coscienza CNV e con la mia
convinzione quacchera che c'è " qualcosa di Dio in ognuno". Vedo questa "amata energia divina" che ci

connette tutti con la nostra umanità condivisa, i nostri bellissimi bisogni e i nostri sentimenti.

“Mijn missie is om bij te dragen aan het co-creëren van een wereld die geschikt is voor alle levende wezens, waar we samen gedijen binnen de ecologische grenzen van de planeet, waarbij we zorg dragen voor ieders behoeften. Ik wil dit doen door Geweldloze Communicatie te beoefenen, te belichamen en te delen in groeps- en individuele settings, en veilige empathische ruimtes te bieden waarin we onze eigen innerlijke wereld kunnen verkennen in interactie met onszelf, met een andere persoon en met veel mensen en groepen. Mijn doel is om bruggen te helpen creëren die de kans op compassie vergroten. Ik wil bijdragen aan meer verbinding en vreugde in de wereld, in onszelf, in onze persoonlijke relaties en in de collectieve sfeer.”

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering
“We zitten gevangen in een onontkoombaar netwerk van wederkerigheid, gebonden in één kledingstuk van het lot. Wat één direct raakt, beïnvloedt iedereen indirect.” - Martin Luther King jr.
“Laten we samen meer van het leven mooier maken voor steeds meer mensen! Ik kijk er naar uit om samen met jou te werken aan de wereld van onze dromen! Van scheiding, schaarste en machteloosheid naar onderlinge verbondenheid, overvloed en keuze.”

Neem contact op met Marco Bertaglia