Spring naar de hoofdinhoud
Julie Champagne Grenier-portret

Julie Champagne Grenier

Begeleid je innerlijke waarheid / Accompagner votre vérité intérieure
Canada
Spreekt Engels, Frans, Spaans
Gediplomeerd Trainer sinds 2018

Sinds 2007 kruist mijn pad dat van leraren en leringen met meerdere achtergronden die mij voor altijd hebben getransformeerd en mij hebben geopend voor het bewustzijn van mijn innerlijke leven. 

Ik heb altijd een zoektocht naar betekenis gehad, een verlangen om het leven diepgaand te begrijpen, de werking van het lichaam en die van de psyche, tegelijkertijd ook een zoektocht naar collectieve, sociale en culturele transformatie, een beetje een visionair meisje! En sinds ik klein was, werd dit via de kunst beleefd in een zoektocht naar schoonheid, het heilige en de creativiteit die doorschemert in mijn impulsen. Ik heb tussen mijn 18e en 26e veel gereisd, Spaans en Portugees geleerd, mijn comfortzone verlaten en mijn eerste verlies aan betekenis geleden, mijn eerste verlies van liefde en verbinding met het leven en met anderen.  

Het onderwijs van Marshall Rosenberg vormde in 2006 een belangrijk keerpunt tijdens een crisismoment. Hij gaf mij de woorden. Hij gaf mij de innerlijke houding om mij te verbinden met deze ruimte in mij die de kracht van getuigenis heeft. Door het besef van mijn eigen welwillende innerlijke aanwezigheid kregen mijn toestanden en mijn gedachten een andere smaak. De les over empathie van het Geweldloze Communicatieproces stelde mij in staat de delen van mezelf die lijden te benadrukken en gaf mij de macht over mijn leven, mijn keuzes en mijn relaties terug. Universele menselijke behoeften vormen de kern van ons dagelijks leven, onze gesprekken, onze interacties, onze misverstanden met de werkelijkheid en met anderen.  

In feite gaf het mij vleugels en een pad om de essentiële waarden van een liefdevol hart en een open geest te cultiveren. Om een ​​liefdevollere wereld te creëren, meer afgestemd op integriteit, compassie, wederzijdse hulp, luisteren en co-creatie. Ik had net een manier gevonden om erin te duiken, mezelf te voeden en op een gezonde manier contact te maken met anderen. Van Ik heb trainingen, workshops, stages en kampen aangeboden, en bied dat nog steeds aan, waardoor je de meerdere lagen van de filosofie en de levenskunst die Bewuste Communicatie (Geweldloos) biedt, kunt leren en integreren. ) .

Ik heb 10 jaar samengewerkt met Gina Cenciose, oprichtster van Soul Focusing . Zij was en blijft mijn mentor in NVC en Focusing en heeft deze studenten tijdens deze rijke en belangrijke periode van mijn leven begeleid in hun training. Daar verkende en leerde ik werken aan de schaduw, innerlijke afdaling met focussen, traumaondersteuning, focus op het hele lichaam, meditatief onderzoek, werken aan overtuigingen, werken aan de geest van planten, heilige zang, vredesdansen, de lijst gaat maar door en ik ga door zijn geweldige leiding ontvangen.

Het volgen van deze rijke achtergrond en ook mijn certificeringsproces bij Ann Wiser en Barbara M. in het focussen van de innerlijke relatie. Ik heb mij ruim 10 jaar fulltime ingezet voor het bieden van individuele en koppel- (of co-ouder) ondersteuning op het gebied van Focussen en Geweldloze Communicatie met mijn kleur, naast de trainingen en mediations die ik aanbood.  

Primaire taal van de trainer

Depuis 2007 mon chemin a croisé celui d'enseignants et d'enseignements de multiples horizons qui m'ont transformés à jamais et m'ont ouvert à la conscience de ma vie intérieure.

J'ai toujours porté une quête de sens, un désir de comprendre en profondeur la vie, le fonctionnement du corps et celui de la psyché, à la fois aussi une quête de la transformation collective, sociale et culturelle, un peu visionnaire la fille !  Et depuis petite cela se vivait par les arts dans une quête de beauté, de sacré et de créativité qui transparaissait dans mes élans.  J'ai beaucoup voyagé entre 18 et 26 ans, appris l'espagnol, le portuguais, sortie de ma zone de confort et souffert mes premières pertes de sens, mes premières perte d'amour et de connexion à la vie et aux autres.  

L'enseignement de Marshall Rosenberg fut un tournant majeur en 2006 durant un moment de crise.  Il m'a donné les mots. Il m'a donné la posture intérieure pour me relier à cet espace en moi qui a la force du témoin.   Par la conscience de ma propre présence bienveillante intérieure, mes états et mes pensées prenaient une autre saveur.  L'enseignement sur l'empathie du processus de la CNV m'a permis de mettre en lumière les parts de moi en souffrance et m'a redonné du pouvoir sur ma vie, mes choix, mes relations.  Les besoins humains universels sont au coeur de notre quotidien, nos conversations, nos interactions, nos malentendus avec le réel et avec les autres. 

En fait, cela m'a donné des ailes et un chemin pour cultiver les valeurs essentielles du coeur aimant et de l'esprit ouvert.   Pour créer un monde plus aimant, plus aligné sur l'intégrité, la compassion, l'entraide, l'écoute et la cocréation.  Je venais de trouver une voie pour plonger, me nourrir et me relier sainement aux autres. À partir de là, j'ai commencé un chemin d'apprenante et de transmettrice. J'ai offert et j'offre encore jusqu'à ce jour, des formations, ateliers, stages, camp qui permettent d'apprendre, intégrer les multiples couches de la philosophie et de l'art de vivre que propose la Communication Consciente (NonViolente).​

J'ai collaboré pendant 10 ans avec Gina Cenciose, fondatrice du Soul Focusing aujourd'hui, elle fut et reste ma mentor en CNV et Focusing ayant accompagné ces étudiants en formation pendant toute cette période riche et majeure de ma vie.  J'y ai exploré et appris le travail sur l'ombre, la descente intérieure avec le Focusing, l'accompagnement des traumatismes, le Whole body focusing, l'investigation méditative, le travail sur les croyances, le travail sur l'esprit des plantes, le chant sacré, les danses de paix, la liste est longue et je continue de recevoir sa guidance merveilleuse.

Suite à ce riche bagage et aussi à ma démarche de certification avec Ann Wiser et Barbara M. en Focusing de la relation intérieure. Je me dédie à temps plein depuis plus de 10 ans à offrir de l'accompagnement individuel et de couple (ou co-parent) en Focusing et CNV avec ma couleur, ceci en plus des formations et médiations que j'offrais. 

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Counseling & Coaching
  • Algemeen
  • Geest-lichaam-geest

Neem contact op met Julie Champagne Grenier