Spring naar de hoofdinhoud
Alejandra Sanchez-Chacon-portret

Alejandra Sanchez-Chacon

Trainer, Facilitator, Coach
France
Spreekt Frans, Spaans
Gecertificeerd trainer sinds 2021

Alejandra is al 25 jaar antropoloog en adviseur en is ook coach, trainer, moeder, danseres en heeft wortels op 3 continenten op de planeet. Nadat ze onder de meest liberale dictatuur van Latijns-Amerika had geleefd, kwam ze in 1992 voor de liefde naar Frankrijk.

• Haar professionele begin was bij de evaluatie van het overheidsbeleid op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsongeschiktheid, en vervolgens bij ANACT (Nationaal Agentschap voor de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden), waar ze diagnostiek uitvoerde van de organisatie van de arbeidstijd. werk, gezondheid en veiligheid. Ze ontwerpt en leidt talrijke economische en territoriale ontwikkelingsprojecten met lokale belanghebbenden (bedrijven, instellingen, gemeenschappen, verenigingen, werknemersverenigingen, beroepsfederaties).

• In 2003 trad ze toe tot de Europese HR- en organisatieadviesgroep BPI-Leroy Consultants, waar ze verschillende missies kon uitvoeren: training en coaching van managers, outplacement- en vaardigheidsbeoordelingen, advies aan managementcomités en managers in moeilijke contexten ( fusies, herstructureringen), implementatie en animatie van verandermanagementprocessen met collectieve intelligentiemethoden en -instrumenten.

• In 2005 ontdekte ze Geweldloze Communicatie, een benadering van menselijke relaties die ze sindsdien in al haar interventies heeft geïntegreerd. Ze is gecertificeerd trainer bij het Center of Non Violent Communication, opgericht door Marshall Rosenberg in de Verenigde Staten.

• In 2009 richtte ze Greensalto op, een advies- en trainingsbedrijf op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gericht op de algemene prestaties (economisch, sociaal en ecologisch) van bedrijven. Ze was medeoprichter van de Est Ensemble Business Club, CLUBEEE, samen met andere leiders van 93 in Ile de France, die ongeveer honderd bedrijven uit 9 steden in het oosten van Parijs samenbracht. Ze neemt deel aan, leidt of neemt verantwoordelijkheid in verschillende verenigingen die zich inzetten voor de ecologische transitie in Ile de France.

• In 2014 ontdekte ze het enorme potentieel en de bijdrage van vrij lichaamswerk en muziek aan de ontwikkeling van leiders, mensen en teams. Sindsdien integreert ze het in haar interventies wanneer het relevant is.

 

Primaire taal van de trainer

Anthropologue et consultante depuis 25 ans, Alejandra est aussi coach, formatrice, mère, danseuse et a des racines dans 3 continents de la planète. Après avoir vécu sous la dictature la plus libérale d’Amérique Latine, elle arrive en France par amour en 1992.

• Ses débuts professionnels se font dans l’évaluation de politiques publiques sur l’emploi et sur le handicap, puis à l’ANACT (Agence National pour l’Amélioration des Conditions de Travail) où elle mène des diagnostics d’organisation du temps de travail, de santé et de sécurité. Elle y conçoit et anime de nombreux projets de développement économique et territorial avec les parties prenantes locales (entreprises, institutions, collectivités, associations, syndicats de salariés, fédérations professionnelles).

• Elle rejoint en 2003 le groupe européen de conseil RH et organisation, BPI-Leroy Consultants, où elle a pu exercer différents missions : formation et coaching de managers, outplacement et bilans de compétences, conseil aux Comités de Direction et Managers en contexte difficile (fusions, restructurations), mise en place et animation des démarches de change management avec des méthodes et outils d’intelligence collective.

• En 2005 elle découvre la Communication Non Violente, approche des relations humaines qu’elle intègre depuis dans toutes ses interventions. Elle est formatrice certifiée par le Center of Non Violent Communication fondé par Marshall Rosenberg aux Etats Unis.

• En 2009 elle fonde Greensalto, entreprise de Conseil et Formation en Responsabilité Sociétale des Organisations visant la performance globale (économique, sociale et environnementale) des entreprises. Elle co-fonde avec d’autres dirigeants du 93 en Ile de France, le Club d’entreprises d’Est Ensemble, CLUBEEE, réunissant une centaine d’entreprises de 9 villes de l’est francilien. Elle participe, anime ou prend des responsabilités dans diverses associations vouées à la Transition Ecologique en Ile de France.

• En 2014 elle découvre l’immense potentiel et apport du travail corporel libre et en musique, au développement des leaders, des personnes et des équipes. Depuis elle l’intègre dans ses interventions à chaque fois que cela est pertinent.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Alejandra Sanchez-Chacon